Wethoudersgroep

Bij de aanpak van gezondheidsachterstanden is bestuurlijke betrokkenheid één van de succesfactoren. Een aantal bevlogen wethouders denkt op bestuurlijk niveau mee over de inhoud van het programma zodat gemeenten maximaal kunnen profiteren. Samen vormen zij de Gezond in... Wethoudersgroep. Op deze pagina stellen we de leden aan je voor. 

Victor Everhardt - voorzitter

Locoburgemeester en wethouder voor o.a. Volksgezondheid, Milieu, Jeugd & Jeugdzorg - gemeente Utrecht

'In Utrecht werken we aan het verminderen van gezondheidsverschillen. Dat doen we met het hele college en samen met de stad. We zien mooie initiatieven en verbindingen tussen mensen en organisaties die een waardevolle bijdrage leveren aan een gezonde toekomst. Een integrale aanpak dus!'

Drie vragen aan Victor Everhardt

Leestip:  interview met Victor Everhardt in Sociaal Bestek 1 december 2018

Marianne Smitsmans

Locoburgemeester en wethouder voor het sociaal domein, volksgezondheid, communicatie en burgerpaticipatie - gemeente Roermond

'Mensen zijn niet hun ziekte, maar hebben een ziekte. Dat vind ik een wezenlijk onderscheid en heeft alles met respect te maken. Verder geloof ik heel erg in het concept ‘positieve gezondheid’: het gaat niet alleen maar om de af- of aanwezigheid van ziekte, maar om het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. Dat betekent dat we als bestuurders breed moeten kijken. Van armoedebestrijding tot sportstimulering, van maatschappelijke participatie tot de inrichting van fysieke ruimte. Zó maken we een gezonde stad!'

Piet de Ruiter

Derde locoburgemeester en wethouder voor zorg, Wmo, Jeugd, lokaal gezondheidsbeleid, toegang sociaal domein, duurzaamheid, milieu, afvalverwerking en dierenwelzijn - gemeente Smallingerland

'We worden in Nederland met zijn allen gemiddeld steeds gezonder. Maar de kans op een goede gezondheid is absoluut niet gelijk verdeeld. Bij die ongelijkheid kan en wil ik me niet neerleggen. Iedereen verdient een gelijke kans op een goede gezondheid. GIDS is de landelijke steun in de rug. Lokaal zullen we hier energie in moeten blijven steken. Dus doorlopend aandacht vragen voor die gezondheidsverschillen en samen met de inwoners en de ketenpartners werken aan een gezonde omgeving waarin iedereen kans heeft op en goede gezondheid.'

Menno Tigelaar

Wethouder Wonen, Sociale basisinfrastructuur, Wijkteams, Zorg en ondersteuning, Communicatie en Samenwerking – gemeente Amersfoort​

'In Amersfoort hechten we grote waarde aan de samenwerking met de stad. Ook als het gaat om het verminderen van gezondheidsverschillen. We werken daartoe vanuit de wijken en de behoefte van de wijkbewoners, van jong tot oud. De aanpak per wijk kan verschillend zijn, maar is altijd gericht op het stimuleren van gezond gedrag in de wijk. Zo bouwen we met elkaar aan een gezonde leefomgeving.'

Ankie Smit

Wethouder Energietransitie, Milieu, Verkeer, vervoer & parkeren, Welzijn & volksgezondheid, Communicatie & voorlichting en interne zaken - gemeente Schouwen-Duiveland 

'Op Schouwen-Duiveland werken we samen met inwoners, huisartsen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. We gaan actief op zoek naar die inwoners, van 0 tot 100+, voor wie een goede gezondheid niet automatisch een gegeven is. Met ons Sportgezondheidsprogramma Vitaal Schouwen-Duiveland, gebaseerd op de pijlers JOGG, de Brede Regeling Combinatiefuncties en De Gezonde School, zetten we in op het verbeteren van de mogelijkheden om gezond te zijn en te blijven.'

Grete Visser

Wethouder Onderwijs, Welzijn & Zorg - gemeente Nijmegen

'In Nijmegen werken samen aan een stad, waarin mensen gezond kunnen leven, wonen en werken. Dit doen we in het kader 'Wij zijn Groen Gezond' en 'In Beweging Nijmegen', waar GGD Gelderland-zuid, Radboudumc en Gemeente Nijmegen de initiatiefnemers zijn.

Mensen maken eigen keuzes en hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om leefstijl en om te anticiperen op veranderingen, zoals ouder worden. De mate waarin mensen in staat zijn om deze verantwoordelijkheid te nemen is verschillend. Grote verschillen in gezondheid tussen hoog- en laagopgeleiden willen wij voorkomen. Als wethouder zet ik me actief in om onderwerpen en partijen te verbinden. Iedereen in de stad kan zijn steentje bijdragen. Een mooi voorbeeld is de aanpak Rookvrije Generatie waarin we samen met de zorg, het onderwijs, de wijken en sportverenigingen ervoor zorgen dat kinderen meer rookvrij kunnen opgroeien. Ik ben trots op deze duurzame en integrale aanpak van 'Wij zijn Groen Gezond' en 'In Beweging Nijmegen.'

 

Marijn van Ballegooijen

Wethouder voor Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen - gemeente Amstelveen. 

'In Amstelveen zijn stoppen met roken en meer bewegen de belangrijkste ingrediënten om gezondheidsverschillen te verkleinen. We werken met de initiatieven van bewoners, zodat de aanpak echt uit de haarvaten van de buurt komt. Gezondheidsachterstand gaat meestal gepaard met een laag inkomen. Daarom verzetten we extra werk om te zorgen dat inwoners met een laag inkomen toegang hebben tot kennis, coaching en activiteiten.'

Raymond Wanders

Wethouder Werk, Inkomen en Volksgezondheid - gemeente Emmen 

'Wat mij betreft is er nog steeds een veel te sterke relatie tussen de plek waar je wieg heeft gestaan en je gemiddelde levensverwachting, of het aantal jaren in gezondheid. Ik weiger dat voor lief te nemen en te accepteren ‘dat het nu eenmaal zo is’. Ook voor wat betreft het opgroeien en leven in gezondheid heeft iedereen recht op gelijke kansen. Dat vraagt wat mij betreft ook om een aanpak die alle facetten bestrijkt. Je doet iets aan de stress van schulden, je probeert de armoede in het gezin te bestrijden, je pakt laaggeletterdheid aan en je stimuleert gezonde keuzes. En het blijft een kwestie van lange adem en overtuiging: ook met minder budget kun je gezond eten. Iemand sprak mij laatst aan en zei: “Maar Raymond, een doos frikadellen uit de supermarkt is wel een week vlees!” Ik hoop dat ik die mensen kan helpen andere keuzes te maken!'

Elly van Wageningen

Wethouder Duurzaamheid, Onderwijs & Onderwijshuisvesting, Gemeentelijk vastgoed, Gezondheid & Vitaliteit, Sport & Bewegen – gemeente Lelystad

'Gelijke kans op gezonde leefstijl voor alle inwoners, dat is waar we ons in Lelystad voor inzetten. Om dat voor elkaar te krijgen werken we aan het creëren van een omgeving, waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze moet worden. Dat doen we gebiedsgericht want de sociale omstandigheden en omgevingsfactoren zijn per wijk verschillend binnen onze gemeente. In de wijken liggen ook de grootste kansen om de gezondheid van mensen te bevorderen door de omgeving te verbeteren. Dit vraagt een inspanning van al onze partners in de wijk, daarvan zijn wij ons bewust. We doen het met elkaar en sluiten aan bij de ideeën die inwoners in de wijk met elkaar ontwikkelen. Vitale energie die wij graag benutten. Integraal, maar ook op maat.

Een goede gezondheid, in de vorm van een gezonde leefstijl, is niet alleen van belang voor individuele inwoners, maar ook voor een vitale samenleving in de stad!'

Marie-Thérèse Meijs

Wethouder Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Wonen en Cultuur - gemeente Haarlem

'In Haarlem hebben we veel initiatieven die allemaal iets bijdragen aan het welbevinden van onze inwoners. Mijn uitdaging is om deze initiatieven aan elkaar te verbinden en deze hiermee nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van inwoners. Een integrale aanpak is nodig omdat juist de mensen met de grootste gezondheidsachterstanden ook te maken hebben met sociale problematiek en armoede.'

Fotograaf: Bibi Veth.

Trijn Jongman

Wethouder Zorg, Welzijn en Wmo, Jeugdzorg, Onderwijs, Kunst en cultuur, Unesco/werelderfgoed en Buitenplaatsen - gemeente Steenwijkerland

'Het programma ‘Gezond in’ laat zien dat werken aan gezondheid in brede zin, dus bijvoorbeeld het hebben van veerkracht, een belangrijke voorwaarde is om je eigen leven vorm te geven. We kunnen dit als gemeente nog beter ondersteunen wanneer we de kracht van verschillende beleidsterreinen aan elkaar verbinden. Een mooi voorbeeld waar we trots op zijn: een sportprogramma voor jongeren die dreigen uit te vallen op school of richting werk. In samenspraak met sociaal de Kop ( eerste aanspreekpunt), een sportschool en bedrijven worden de jongeren een programma aangeboden voor 12 weken om doelen te halen die bij de intake samen zijn bepaald.  Een reactie van een deelnemer: “ik wilde mijn zelfvertrouwen vergroten en leren om niet zo snel af te haken en gewoon te gaan.” En dat is haar gelukt. Als vervolg is er een jaar lidmaatmaatschap van de sportschool om daarmee een langdurig doel te behouden en borging van een andere levensstijl. Zo kunnen wij in het klein een groot verschil maken.'

Jan Peter van der Sluis

Locoburgemeester en wethouder Coördinatie Sociaal Domein, Arbeidsparticipatie en Inkomen, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wonen, Onderwijs, Beheer Openbare Ruimte, Water en Klimaatadaptatie – gemeente Kampen

Gezondheid staat in Kampen weer prominent op de agenda, maar onze blik erop is wel veranderd. Enerzijds doordat de drie decentralisaties zijn ingedaald, anderzijds door de Omgevingswet. Gezondheid raakt meerdere beleidsterreinen, zoals het sociaal domein, het ruimtelijke domein en in toenemende mate het veiligheidsdomein. Vragen die zich afspelen op verschillende beleidsterreinen vragen om een integrale, gecombineerde aanpak.

In Kampen hebben we goede ervaringen met gecombineerde aanpakken voor onze kwetsbare inwoners, zoals Financiën op Koers en In beweging naar werk. Tegelijkertijd zien we nog we nog veel meer kansen en mogelijkheden, ook juist in relatie tot de inzet voor onze kwetsbare inwoners. In Kampen gebeurt al veel, maar op onderdelen kan de onderlinge verbinding en samenhang verbeterd worden. Daarom brengen we met GGD IJsselland de lokale gezondheidssituatie integraal in beeld. Zo kunnen we met onze inwoners passende maatregelen realiseren. Het concept positieve gezondheid vormt hierbij voor ons het uitgangspunt, omdat het ons helpt verbindingen te leggen tussen beleidsterreinen en organisaties.

Rob Christenhusz

Loco-burgemeester en wethouder sociaal domein, arbeidsmarktbeleid, onderwijsbeleid en -huisvesting, gemeentelijk vastgoed, Sport en Volksgezondheid - gemeente Oldenzaal

“Oldenzaal kent een rijk verenigingsleven en een sterke sociale netwerkstructuur. Mensen kennen elkaar en helpen elkaar; dat heet bij ons Ons helpt Ons. We geloven in de preventieve, signalerende werking van dit sociale netwerk als het gaat om gezondheidsproblematiek. Het is belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van de mogelijkheden om hun eigen gezondheid te behouden of te verbeteren. Daarvoor zijn kennis en vaardigheden omtrent gezond gedrag en een evenwichtige leefstijl nodig. Daarbij kijken we niet alleen naar de actuele leefstijl, maar ook naar achterliggende, meer fundamentele sociaal economische factoren. Bewustwording creëren vraagt om inzet gedurende een langere periode. Wij dagen daarnaast onze sportverenigingen uit om vitale, open en maatschappelijk georiënteerde sportorganisaties te zijn met verbindingen naar zorginstellingen, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. Het gesprek daarover starten en ambassadeur zijn van dit gedachtengoed zie ik als mijn prachtige taak.”

Marc Wilson

Wethouder WMO/AWBZ, Projectwethouder Transformatie sociaal domein 2.0, Volksgezondheid, Promen, Emancipatie, integratie en participatie, Vrijwilligersbeleid, Buitenruimte, Straatreiniging en afvalinzameling, Wijkgericht werken, Wijkwethouder Oostgaarde, vierde Locoburgemeester - Gemeente Capelle aan den Ijssel.

 'Binnen het sociaal domein is gezondheid écht de verbindende schakel: samenhang met andere thema’s zoals ontmoeting en eenzaamheid, armoede, werk en inkomen en de fysieke leefomgeving van mensen is heel belangrijk. Ik geloof in een gecombineerde aanpak om gezondheidsvaardigheden van mensen te verbeteren en mensen te bereiken die daadwerkelijk kampen met gezondheidsachterstanden. Bovendien vind ik het belangrijk om echt aan te sluiten bij de leefwereld van onze Capellenaren en te luisteren naar wat zij nodig hebben en hoe we daar als gemeente samen met zorgprofessionals en onze vrijwilligers in kunnen ondersteunen.'

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen