Wethoudersgroep

Bij de aanpak van gezondheidsachterstanden is bestuurlijke betrokkenheid één van de succesfactoren. Een aantal bevlogen wethouders denkt op bestuurlijk niveau mee over de inhoud van het programma zodat gemeenten maximaal kunnen profiteren. Samen vormen zij de Gezond in... Wethoudersgroep. Op deze pagina stellen we de leden aan u voor. 

Victor Everhardt - voorzitter

Locoburgemeester en wethouder voor o.a. Volksgezondheid, Milieu, Jeugd & Jeugdzorg - gemeente Utrecht

'In Utrecht werken we aan het verminderen van gezondheidsverschillen. Dat doen we met het hele college en samen met de stad. We zien mooie initiatieven en verbindingen tussen mensen en organisaties die een waardevolle bijdrage leveren aan een gezonde toekomst. Een integrale aanpak dus!'

Drie vragen aan Victor Everhardt

Leestip:  interview met Victor Everhardt in Sociaal Bestek 1 december 2018

Lees ook het eerdere interview met wethouder Victor Everhardt

Marianne Smitsmans

Locoburgemeester en wethouder voor het sociaal domein, volksgezondheid, communicatie en burgerpaticipatie - gemeente Roermond

'Mensen zijn niet hun ziekte, maar hebben een ziekte. Dat vind ik een wezenlijk onderscheid en heeft alles met respect te maken. Verder geloof ik heel erg in het concept ‘positieve gezondheid’: het gaat niet alleen maar om de af- of aanwezigheid van ziekte, maar om het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. Dat betekent dat we als bestuurders breed moeten kijken. Van armoedebestrijding tot sportstimulering, van maatschappelijke participatie tot de inrichting van fysieke ruimte. Zó maken we een gezonde stad!'

Piet de Ruiter

Derde locoburgemeester en wethouder voor zorg, Wmo, Jeugd, lokaal gezondheidsbeleid, toegang sociaal domein, duurzaamheid, milieu, afvalverwerking en dierenwelzijn - gemeente Smallingerland

'We worden in Nederland met zijn allen gemiddeld steeds gezonder. Maar de kans op een goede gezondheid is absoluut niet gelijk verdeeld. Bij die ongelijkheid kan en wil ik me niet neerleggen. Iedereen verdient een gelijke kans op een goede gezondheid. GIDS is de landelijke steun in de rug. Lokaal zullen we hier energie in moeten blijven steken. Dus doorlopend aandacht vragen voor die gezondheidsverschillen en samen met de inwoners en de ketenpartners werken aan een gezonde omgeving waarin iedereen kans heeft op en goede gezondheid.'

Menno Tigelaar

Wethouder Wonen, Sociale basisinfrastructuur, Wijkteams, Zorg en ondersteuning, Communicatie en Samenwerking – gemeente Amersfoort​

'In Amersfoort hechten we grote waarde aan de samenwerking met de stad. Ook als het gaat om het verminderen van gezondheidsverschillen. We werken daartoe vanuit de wijken en de behoefte van de wijkbewoners, van jong tot oud. De aanpak per wijk kan verschillend zijn, maar is altijd gericht op het stimuleren van gezond gedrag in de wijk. Zo bouwen we met elkaar aan een gezonde leefomgeving.'

Ankie Smit

Wethouder Energietransitie, Milieu, Verkeer, vervoer & parkeren, Welzijn & volksgezondheid, Communicatie & voorlichting en interne zaken - gemeente Schouwen-Duiveland 

'Op Schouwen-Duiveland werken we samen met inwoners, huisartsen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. We gaan actief op zoek naar die inwoners, van 0 tot 100+, voor wie een goede gezondheid niet automatisch een gegeven is. Met ons Sportgezondheidsprogramma Vitaal Schouwen-Duiveland, gebaseerd op de pijlers JOGG, de Brede Regeling Combinatiefuncties en De Gezonde School, zetten we in op het verbeteren van de mogelijkheden om gezond te zijn en te blijven.'

Grete Visser

Wethouder Onderwijs, Welzijn & Zorg - gemeente Nijmegen

'In Nijmegen werken samen aan een stad, waarin mensen gezond kunnen leven, wonen en werken. Dit doen we in het kader Wij zijn Groen Gezond en in Beweging Nijmegen, waar GGD Gelderland-zuid, Radboudumc en Gemeente Nijmegen de initiatiefnemers zijn.

Mensen maken eigen keuzes en hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om leefstijl en om te anticiperen op veranderingen, zoals ouder worden. De mate waarin mensen in staat zijn om deze verantwoordelijkheid te nemen is verschillend. Grote verschillen in gezondheid tussen hoog- en laagopgeleiden willen wij voorkomen. Als wethouder zet ik me actief in om onderwerpen en partijen te verbinden. Iedereen in de stad kan zijn steentje bijdragen. Een mooi voorbeeld is de aanpak Rookvrije Generatie waarin we samen met de zorg, onderwijs, de wijken en sportverenigingen er voor zorgen dat kinderen meer rookvrij kunnen opgroeien. Ik ben trots op deze duurzame en integrale aanpak van Wij zijn Groen Gezond en in Beweging Nijmegen.'

 

Marijn van Ballegooijen

Wethouder voor Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen - gemeente Amstelveen. 

'In Amstelveen zijn stoppen met roken en meer bewegen de belangrijkste ingrediënten om gezondheidsverschillen te verkleinen. We werken met de initiatieven van bewoners, zodat de aanpak echt uit de haarvaten van de buurt komt. Gezondheidsachterstand gaat meestal gepaard met een laag inkomen. Daarom verzetten we extra werk om te zorgen dat inwoners met een laag inkomen toegang hebben tot kennis, coaching en activiteiten.'

Raymond Wanders

Wethouder Werk, Inkomen en Volksgezondheid - gemeente Emmen 

'Wat mij betreft is er nog steeds een veel te sterke relatie tussen de plek waar je wieg heeft gestaan en je gemiddelde levensverwachting, of het aantal jaren in gezondheid. Ik weiger dat voor lief te nemen en te accepteren ‘dat het nu eenmaal zo is’. Ook voor wat betreft het opgroeien en leven in gezondheid heeft iedereen recht op gelijke kansen. Dat vraagt wat mij betreft ook om een aanpak die alle facetten bestrijkt. Je doet iets aan de stress van schulden, je probeert de armoede in het gezin te bestrijden, je pakt laaggeletterdheid aan en je stimuleert gezonde keuzes. En het blijft een kwestie van lange adem en overtuiging: ook met minder budget kun je gezond eten. Iemand sprak mij laatst aan en zei: “Maar Raymond, een doos frikadellen uit de supermarkt is wel een week vlees!” Ik hoop dat ik die mensen kan helpen andere keuzes te maken!'

Cora van Vliet

Wethouder Jeugdwet, Wmo, Participatiewet:Werk & Inkomen, Onderwijs en Volksgezondheid - gemeente Ridderkerk. 

Gezondheid is een groot goed. Maar is een goede gezondheid ook voor iedereen zomaar bereikbaar? Nee! Daar waar je wieg staat en je tot aan je peuterleeftijd woont, hebben effect op de rest van je leven. Gezondheidsverschillen dienen daarom integraal aangepakt te worden. Gezonde voeding, beweging, onderwijs, lucht, geluid, sociale contacten, stressfactoren, schulden, armoede, enzovoort; het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op het welzijn en de gezondheid van volwassenen en (jonge) kinderen.

Mijn rol als wethouder daarbij is onder andere het initiëren, faciliteren, verbinden, aanjagen en enthousiasmeren van projecten en/of partijen om te komen tot een integraal beleid en integrale aanpak om gezondheidsverschillen terug te dringen en te zorgen dat onze inwoners zo’n groot mogelijke kans krijgen om gezond te worden, te zijn en te blijven.

 

Elly van Wageningen

Wethouder Duurzaamheid, Onderwijs & Onderwijshuisvesting, Gemeentelijk vastgoed, Gezondheid & Vitaliteit, Sport & Bewegen – gemeente Lelystad

Gelijke kans op gezonde leefstijl voor alle inwoners, dat is waar we ons in Lelystad voor inzetten. Om dat voor elkaar te krijgen werken we aan het creëren van een omgeving, waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze moet worden. Dat doen we gebiedsgericht want de sociale omstandigheden en omgevingsfactoren zijn per wijk verschillend binnen onze gemeente. In de wijken liggen ook de grootste kansen om de gezondheid van mensen te bevorderen door de omgeving te verbeteren. Dit vraagt een inspanning van al onze partners in de wijk, daarvan zijn wij ons bewust. We doen het met elkaar en sluiten aan bij de ideeën die inwoners in de wijk met elkaar ontwikkelen. Vitale energie die wij graag benutten. Integraal, maar ook op maat.

Een goede gezondheid, in de vorm van een gezonde leefstijl, is niet alleen van belang voor individuele inwoners, maar ook voor een vitale samenleving in de stad!

   
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen