• GIDS gelden

  • De GIDS gemeenten krijgen vier jaar lang extra middelen via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS).

   Op basis van de statusscore van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een selectie gemaakt van wijken met de laagste statusscore* ten opzichte van andere wijken in Nederland. De middelen zijn verdeeld over deze wijken op basis van het aantal inwoners in deze wijken met een minimum van € 20.000 per gemeente.

   * Statusscores zijn scores die het SCP berekent en die aangeven hoe de sociale status van een wijk is, in vergelijking met andere wijken in Nederland. De sociale status van een wijk is afgeleid van een aantal kenmerken van de mensen die er wonen: hun opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt.

   Voor meer informatie lees hier de circulaires van 9 mei en 29 september (brief 1 en brief 2)

   Heeft u andere vragen over de decentralisatie-uitkering dan kunt u terecht bij de contactpersoon van het ministerie van VWS.

 • Ondersteuning

  • De precieze invulling van het programma staat niet vast en krijgt verder vorm in overleg met gemeenten zodat goed kan worden aangesloten bij actuele en lokale behoeften. Uiteraard wordt de verbinding gelegd met de decentralisaties.

   Wij bieden U als gemeente:

   Een gesprek

   • Met elke GIDS gemeente vindt een behoefteverkenning plaats en wordt bekeken wat het programma daar op kan bieden. Er wordt per gemeente een analyse gemaakt van de aanpak van gezondheidsachterstanden en wat de gemeente wil versterken.

   In 2014 zijn inmiddels met 45 gemeenten gesprekken gevoerd. Met de overige gemeenten worden in 2015 voor de zomer gesprekken gevoerd.

   Advies op maat en ondersteuning

   • Advies op maat om integrale aanpak te versterken
   • Vanuit kennis over werkzame elementen en inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland
   • Deskundigheidsbevordering, mogelijke modules:
    • Hoe kom je tot een goede aanpak, met breed gedragen en haalbare doelen?
    • Hoe versterk je eigen rol van burgers en met name laagopgeleiden en migranten?
    • Hoe verleid je hen tot gezond gedrag, hoe gebruik je daarbij sociale marketing?
    • Wat zijn succesvolle aanpakken in het tegengaan van bijvoorbeeld depressie, diabetes en overgewicht?
    • Hoe verbind je curatieve zorg/eerstelijnszorg en sociale wijkteams aan elkaar?
    • Hoe betrek je het bedrijfsleven en andere private partners?
   • Indien gewenst: organisatie van lokale werkconferentie met belangrijkste samenwerkingspartners
   • (Regionale) inspiratiesessies en leerkringen

   Handzame instrumenten

   Ondersteuning op maat bij het proces om tot een zorgvuldige  aanpak te komen.

   • Wijkscan: met beschikbare data uit eigen bronnen en die van partners krijgen gemeenten inzicht in de gezondheidssituatie van bewoners en de wijk waarin zij wonen. Gezond In… geeft aan waar aanvullende gegevens het beste gevonden kunnen worden, en hoe deze helpen bij de aanpak van gezondheidsachterstanden. Hiermee kan de gemeente in gesprek met partners over vervolgstappen.
   • Checklist ‘Hoe ver ben ik in de integrale aanpak’
   • ‘State of the art’ van risicofactoren en aanpak belangrijkste gezondheidsaandoeningen
   • Praktische tips voor uitvoering van een succesvolle meersporen-aanpak
   • Zelftest effectieve communicatie met laagopgeleiden en migranten voor professionals ‘Lessons learned’ uit eerdere programma’s zoals Experiment Gezonde Wijk, Gezonde Slagkracht en Zichtbare Schakel

   Mogelijkheid om aanwezig te zijn bij landelijke activiteiten

   • Delen van kennis en goede voorbeelden:
    • landelijke studiedagen
    • bijeenkomsten met (internationale) experts
   • Landelijke uitwisselingen voor:
    • coördinatoren en trekkers GIDS-gemeenten
    • projectleiders verwante programma’s en academische werkplaatsen
 • Over het programma Gezond in…

   1. Stimuleren dat in veel meer gemeenten een doelgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden gerealiseerd wordt.
   2. Advies op maat en ondersteunen van gemeenten en lokale partijen
   3. Verspreiden, delen en integreren van kennis.
   4. Stimuleren dat integrale aanpakken beter worden onderbouwd.
   5. Stimuleren van monitoring van de ontwikkeling van gezondheidsachterstanden 
  • Bij het onderdeel programma Gezond in… van dit online platform kunt u over het stimuleringsprogramma lezen. Hier vindt u bijvoorbeeld een samenvatting van het programma, ook vindt u hier relevante documenten die door Gezond in… zijn geplaatst.

  • Het stimuleringsprogramma Gezond in…heeft een aantal adviseurs die ieder verantwoordelijk is voor een aantal GIDS-gemeenten. Download overzicht

  • Juist gemeenten kunnen gezondheidsverschillen effectief verkleinen door een brede en samenhangende aanpak in de buurt of wijk, samen met lokale partijen en met een actieve rol voor de burgers zelf. Bij een integrale aanpak gaat het om het wijkgericht werken aan gezondheid, waarbij gezorgd wordt voor een goed toegankelijk (zorg)aanbod in de wijk, om het aansluiten bij de leefwereld van bewoners, het zorgen voor een gezonde leefomgeving en het stimuleren dat mensen actief mee kunnen doen aan de maatschappij. 

  • 164 gemeenten krijgen vier jaar lang extra middelen via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS). Dit zijn de zogenaamde GIDS gemeenten. Download overzicht GIDS-gemeenten

  • Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies op maat en ondersteuning.  Het programma wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 in samenwerking met gemeenten en diverse andere partners en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

   Achtergrond en aanleiding

   Het programma ondersteunt één van de doelen van het Nationaal Programma Preventie (NPP), namelijk het aanpakken van sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV). Dat zijn systematische verschillen in gezondheid en sterfte tussen mensen met een hoge en mensen met een lage sociale positie. Deze verschillen ‘verkleuren’ steeds meer: een aanzienlijk deel van de gezondheidsachterstanden betreft het laag opgeleide migrantendeel van de bevolking.

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen