Gezondheidsnota Hellendoorn onder de loep

Op 29 oktober 2019 geplaatst door

Wat?  

Lunchbijeenkomst op dinsdag 8 oktober 2019 van 11.30 – 14.00 uur bij de gemeente Hellendoorn in Nijverdal

Waarover?    

De gezondheidsnota 2018 – 2021 van de gemeente Hellendoorn: tussentijdse evaluatie ‘gezonder door preventie’

Wie?

Namens Gezond in…: Annelies Acda en Anneke Hiemstra

Namens de gemeente: Wethouder publieke gezondheid Anja van den Dolder en projectcoördinator Marieke van Cruijningen

Deelnemers: Gemeenteambtenaren, raadslid, coach ZorgAccent, GGD Twente, RIBW groep, POH-er, Ouderenbond, stichting Evenmens, ZINiN bibliotheek, preventiemedewerker Impluz, Wmo-raad, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk.

Wat was het doel?

Tijdens de bijeenkomst is in alle openheid besproken hoe de gemeente ervoor staat op het gebied van de volksgezondheid: wat gaat goed, wat kan beter en wat laten we onterecht liggen? Deze tussentijdse evaluatie is op dit moment heel nuttig. Met de uitkomsten van de bijeenkomst kunnen lopende projecten worden bijgestuurd en afgerond en kunnen nieuwe activiteiten worden opgestart. En natuurlijk is het belangrijk om met elkaar de successen te vieren!

Kort over de nota

Kern van de nota zijn 3 speerpunten, namelijk:

  1. Stimuleren van een gezonde levensstijl (leefstijl)
  2. Iedereen hoort erbij (inclusieve samenleving)
  3. Gezond leven, gezond wonen (omgeving & gezondheid)

Bij deze 3 speerpunten zijn 13 aandachtspunten geformuleerd, zoals bijvoorbeeld het inzetten op een rookvrije generatie, het terugdringen van het alcoholgebruik, meer bewegen en aandacht voor gehoor en eenzaamheid. Op al deze punten zijn activiteiten ondernomen.

De gezondheidsnota en Gezond in…

Een belangrijk uitgangspunt van de nota is de vorming van vitale coalities. Dit staat centraal. De gedachte hierbij is dat dat gezondheidswinst niet alleen wordt bereikt in het gezondheidsdomein, maar juist ook in andere gemeentelijke beleidsdomeinen. Gezondheidsbeleid wordt efficiënter en effectiever door slimme verbindingen te leggen, integraal te werken en gezamenlijk en in samenhang doelen na te streven.

De situatie op dit moment

De bijeenkomst startte met een inleiding van de workshop-begeleiders over de algemene sfeer in Hellendoorn. Met een online-instrument, ‘de mentimeter‘, is bij het publiek in de zaal getoetst wat er in hen opkomt als ze denken aan Hellendoorn en haar inwoners. Letterlijk was één van de vragen: ‘waar staat Hellendoorn voor? Noem 5 kernwoorden van de gemeenschap.’

De uitkomst was niet verrassend. Hellendoorn staat vooral voor betrokkenheid, saamhorigheid, oog voor de kwetsbare mensen en omkijken naar elkaar. In het Twentse heet dit ‘noaberschap’. Er is veel vrijwilligerswerk, een warm clubgevoel en een vruchtbaar sportklimaat. Natuur neemt ook een belangrijke plek in in de gemeente. Met deze interactieve binnenkomer werd een beeld geschetst van Hellendoorn dat energie oproept en waaraan je andere activiteiten kan relateren of ophangen.

De afgelopen 2 jaar

De presentaties van projectcoördinator Marieke en een korte toelichting van de wethouder publieke gezondheid Anja van den Dolder, gaven aan wat er allemaal al in gang is gezet in het kader van de 3 speerpunten. Welke projecten lopen er goed en waar is veel aandacht voor? Positieve uitschieters zijn onder andere ’walking voetbal, de beweegtuin, de POH-er voor de jeugd, de cursus Mooi leven voor 60+ers, de training Fit aan het werk’.. Het zijn allemaal initiatieven om trots op te zijn en te borgen voor de toekomst.

De komende 2 jaar

Waar zou dan de komende twee jaar de energie op moeten zitten? Na een discussieronde werd een aantal genoemd die nader worden uitgewerkt, bijvoorbeeld terugdringen alcoholgebruik en aandacht voor het gehoor. Waar de deelnemers ook de nadruk op leggen is de onderlinge samenwerking binnen de gemeente. Er is veel overlap in aandachtsgebieden en onderlinge afstemming ontbreekt. Men weet niet altijd wat er speelt bij andere organisaties, laat staan dat men elkaar opzoekt om de krachten te bundelen. Dit geldt niet overal, maar is wel een algemeen signaal dat we niet moeten negeren.

Ook de psychische gezondheid van de jeugd vraagt blijvende aandacht. Het aantal zelfmoorden onder jongeren is in Nederland ongekend hoog. Psychologische begeleiding van jongeren die dreigen te ontsporen is cruciaal in de puberteit.

Tot slot is gezegd dat de gemeente de komende jaren ook goed moeten inzetten op gebiedsgericht werken: kijken naar de relevante thema’s voor de toekomst in de gebieden waar deze thema’s het meest problemen opleveren en daar gezamenlijk mee aan de slag.

De bijeenkomst werd plenair afgesloten door een vertegenwoordiger van de gemeente die zijn dank uitsprak over de bijdragen van de deelnemers en ze uitnodigde om doorlopend de samenwerking met de gemeente te blijven opzoeken.

- Kadernota publieke gezondheid 2018-2021 van de gemeente Hellendoorn

- Beweegtuin brengt mensen bij elkaar in de gemeente Hellendoorn

- Over onze adviseurs

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen