1. Voorwaarden – toepasselijkheid
  De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het online platform www.Gezondin.nu. Door dit platform te bezoeken en/of de op of via dit platform aangeboden informatie te gebruiken, of te delen en/of informatie te plaatsen verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de huisregels onder 9.
 2. Aansprakelijkheid inhoud Gezondin.nu
  De informatie op dit online platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op dit online platform worden ontleend.
  Pharos heeft de inhoud van het platform met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Pharos garandeert echter niet dat de inhoud van hierop volledig, accuraat en juist is en wijst hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van het platform, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van het platform die zouden zijn ingegeven door de op het online platform geplaatste informatie. Pharos is op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de informatie die door derden geplaatst wordt op het online platform.
 3. Copyright / eigendomsrechten
  Pharos behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle of via dit platform door Pharos aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Op alle teksten berust copyright.
  Het op het online platform aangeboden informatiemateriaal mag ongewijzigd worden gebruikt en gekopieerd.
  Pharos respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele-, industriële- en andere rechten van derden.
  Pharos spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door Pharos. Indien u ondanks deze inspanningen van Pharos meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door Pharos gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met Pharos.
 4. Websites derden
  Het online platform kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. Pharos heeft geen zeggenschap over deze websites. Pharos is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites. Het gebruik van links of websites is voor eigen risico.
 5. Geschillen
  Op dit online platform en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Midden Nederland.
 6. Openbaarmaking en toestemming
  Pharos behoudt zich het recht voor de op of via dit platform aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder opgave van redenen en zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
  Pharos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van het platform.
 7. Gebruik persoonsgegevens
  • Pharos respecteert de privacy van gebruiker en gaat zorgvuldig om met verzamelde persoonsgegevens. Pharos verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
  • Pharos gebruikt de door u ingevulde persoonsgegevens om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen als klant. Zo werken we toe naar e-mails met kennis op maat, kunnen we u benaderen voor klanttevredenheidsonderzoek en zullen we u mailen als we denken relevant aanbod te hebben.
  • Op basis van de door u ingevulde gegevens krijgt u updates van het stimuleringsprogramma Gezond in.... Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u de instellingen zelf aanpassen in uw profiel.
 8. Huisregels
  Voor het gebruik van Gezondin.nu gelden een aantal voorwaarden:
  • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
  • U gaat ermee akkoord dat u een profiel moet aanmaken alvorens u informatie kunt plaatsen op Gezondin.nu.
  • U plaatst alleen content als het eigen materiaal is.
  • U gaat ermee akkoord dat de door u op het online platform aangeboden informatiemateriaal ongewijzigd mag worden gebruikt en gekopieerd.
  • U gebruikt het platform niet voor commerciële doeleinden.
  • U plaatst geen content die discriminerend of kwetsend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst.
  • U plaatst geen content waarmee inbreuk gemaakt wordt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enige andere rechten van Gezondin.nu of derden worden geschonden.
  • U plaatst geen content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze huisregels.
  • Pharos behoudt zich in alle gevallen het recht voor content te verwijderen.
199
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen