Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die deelnemen aan Gezond In.

Prik een item op uw Prikbord

 • Onderzoek AMC laat zien: sociaal werk maakt gezond

  Sociaal werk draagt bij aan de mentale gezondheid van kwetsbare burgers. Dit blijkt uit onderzoek dat de afdeling Sociale Geneeskunde van Amc/Universiteit van Amsterdam heeft uitgevoerd. Er is tot nog toe weinig bekend over hoe sociale interventies bijdragen aan gezondheid. Het onderzoek Sociaal Werk en Gezondheid brengt hier verandering in. Het legt twee sociale interventies onder de loep: Natuurlijk een netwerkcoach! en Kwartiermaken. Beide methoden hebben als doel de participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

  Via deze link kunt u meer over dit onderzoek lezen: https://www.movisie.nl/artikel/onderzoek-amc-laat-zien-sociaal-werk-maakt-gezond

  U bent de eerste om te reageren.
 • Uitnodiging netwerkbijeenkomst 30 mei: Alliantie Gezondheidsvaardigheden


  Tijdens deze netwerkbijeenkomst kijken we naar de vraag: ‘hoe kun je het thema gezondheidsvaardigheden binnen jouw organisatie stevig op de kaart zetten?’ Ook de gemeentelijke setting komt hierbij aan bod.

  Wist je dat 29% van de Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden heeft? Als je lage gezondheidsvaardigheden hebt, kan het lastig zijn om informatie over gezondheid te vinden, begrijpen en toe te passen. Gezondheidsvaardigheden spelen daarmee een grote rol bij gezondheidsverschillen. Hoe kun je zorgen dat jouw gemeente goed is ingericht voor iedereen, dus ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?

  Op 30 mei kun je met anderen in gesprek gaan over dit thema. We nodigen je van harte uit om deel te nemen. Ben je nog geen partner, maar wil je wel kennismaken? Ook dan ben je van harte welkom.

  Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

  Kijk voor meer informatie over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden op:
  www.gezondheidsvaardigheden.nl

  U bent de eerste om te reageren.
 • Regionale verschillen in gebruik sociaal domeinvoorzieningen geduid

  Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein

  Voorkant regionale verschillen geduid

  Verschijningsdatum maart 2017 Omvang 44 pagina's Prijs verkrijgbaar als download

  Auteurs Radboud Engbersen en Matthijs Uyterlinde (Platform31)

  In de Overall rapportage sociaal domein 2015 constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vorig jaar verrassend grote regionale verschillen in het gebruik van sociale domeinvoorzieningen. Dit zijn alle voorzieningen die gerelateerd zijn aan de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 zijn gedecentraliseerd naar gemeenten. Vooral in krimpgebieden tekent zich een aanzienlijke afwijking van het landelijk gemiddelde af. Platform31 onderzocht samen met provinciale kennisinstellingen wat het hoge voorzieningengebruik in krimpregio’s kan verklaren.

  Ook na correctie voor demografische en sociaaleconomische verschillen scoren Zuid-Limburg, Noordoost Groningen, Noordoost Friesland en Oost-Drenthe hoog op veel sociaal domeinvoorzieningen. Op zoek naar verklaringen voerde Platform31 in nauwe samenwerking met de provinciale kennisinstellingen Fries Sociaal Planbureau, het Sociaal Planbureau Groningen, CMO STAMM en Neimed een exploratief onderzoek uit in Noordoost Friesland, Noordoost Groningen, Oost-Drenthe en Zuid-Limburg.

  Eind 2016 is in elke regio een rondetafelgesprek gehouden met lokale beleidsmakers, vertegenwoordigers van uitvoeringsorganisaties en experts. In een open gesprek zijn ze uitgenodigd om te reflecteren op mogelijke verklaringen voor het geconstateerde hoge voorzieningengebruik in hun regio. Uit de gesprekken laten zich zes verklaringsrichtingen destilleren. Het hoge voorzieningengebruik wordt toegeschreven aan contextuele factoren – zowel culturele (historische), economische als fysiek-ruimtelijke – aan institutionele factoren (gedrag betrokken instituties), aan kenmerken van de bevolking en aan de beperkingen van het gebruikte statistische materiaal.

  Een combinatie van factoren

  In de gesprekken werd benadrukt dat bij een substantiële groep bewoners in deze regio’s sprake is van meervoudige deprivatie: hun arbeidsmarktkansen zijn gering, ze missen perspectief op het verbeteren van hun maatschappelijke positie en kampen, wellicht nog sterker dan de statistieken aangeven, met gezondheidsachterstanden. Het gevolg is een grote afhankelijkheid van zorg- en ondersteuningsstructuren. Het hoge voorzieningengebruik lijkt ook samen te hangen met institutionele factoren. Daarbij is gewezen op de soms onevenwichtige spreiding van het voorzieningenaanbod tussen gemeenten en regio’s. Want aanbod schept vraag: waar voorzieningen zich concentreren, is een hoger gebruik zichtbaar. In alle gesprekken is voorts stilgestaan bij de regionale eigenheid en cultuur, die mede gevormd is door de economische geschiedenis en religieuze en politieke tradities: de staat zorgt voor ons, de mijnen zorgen voor ons, de kerk waakt over ons. Nu deze instituties er niet meer zijn of aan belang hebben ingeboet, ontberen sommige bewoners het geloof en de vaardigheden hun lot meer in eigen hand te nemen.

  Bouwstenen voor verder onderzoek

  Het rapport Regionale verschillen geduid vormt het resultaat van een exploratief onderzoek. Het rapport pretendeert geenszins definitieve antwoorden te geven op de vraag hoe de verrassend grote verschillen te verklaren te zijn. Wel reikt het stof tot nader onderzoek aan. De uitkomsten worden later dit jaar door het SCP gebruikt als bouwstenen voor een kwantitatieve verdiepende studie over dit onderwerp.

  U bent de eerste om te reageren.
 • www.bijstandsgerechten.nl | Iedere dag goedkoop, gezond en snel aan tafel!

  U bent de eerste om te reageren.
 • Woensdag 21 december om 15.45 u zal ik mijn proefschrift verdedigen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam getiteld 'Evaluation of Integrated Community-wide Intervention Approches to prevent overweight in children'.

  Vraagt u zich ook wel eens af hoe het beste een complexe wijkaanpak te evalueren?

  U bent dan van harte uitgenodigd om deze openbare verdediging bij te wonen en het gehele proefschrift te downloaden via http://www.cuprifere.nl/category/view/nieuws

  U bent de eerste om te reageren.
 • Vrijdag 25 november (van 11.00 tot ca. 16.00) kan een aantal geïnteresseerden deelnemen aan de serious game VTV In2Action, als deze wordt gespeeld bij de NSPOH in Utrecht. Een mooie manier om kennis te maken met deze zgn. policy game die inmiddels in diverse gemeenten in Nederland is gespeeld, en ook internationaal positieve reacties ontvangt. Heb je interesse om deel te nemen, of weet je een collega of bekende die mee wil doen? stuur een mail naar Frank den Hertog (Frank.den.hertog@rivm.nl) of Jan Jansen (info@Bojanadvies.nl). We zijn uitdrukkelijk niet alléén op zoek naar professionals die in hun dagelijks leven te maken hebben met gezondheidsbeleid. Ook 'buitenstaanders', zoals jongeren, burgers, ruimtelijk ontwerpers, docenten, ondernemers etc. zijn meer dan welkom!

  Serious gaming in public health brengt perspectieven, domeinen en werelden bij elkaar. De VTV-game (RIVM) en In2Action (Tranzo/CBO) zijn twee onafhankelijk van elkaar ontwikkelde spellen die gericht zijn op het bevorderen van de volksgezondheid. Daar waar de (online) VTV-game zich richt op de maatschappelijke keuzes voor de toekomst en daarbij gebruik maakt van vier normatieve perspectieven op volksgezondheid en zorg, richt de 'real-life' game In2Action zich op het bevorderen van het integraal samenwerken van lokale partners.

  Door beide spellen op elkaar aan te laten sluiten ontstaat een interactieve spelsimulatie die de bekendheid en het gebruik van (wetenschappelijke) kennis vergroot. Maar vooral een game die de samenwerking tussen lokale partijen (vanuit o.a. sector Zorg & welzijn, Onderwijs en het sociale domein) bij de ontwikkeling en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid een stevige stimulans geeft.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Fysiek en sociaal samen naar een gezonde leefomgeving voor iedereen

  Het verminderen van gezondheidsverschillen door ruimtelijke inrichting of onderscheid maken bij ruimtelijke besluiten vanwege verschillende wijkprofielen. Professionals in het sociale en het fysieke domein zien verschillende kansen om elkaar te versterken. Kennis over gezondheid, effecten van maatregelen en harde data ter onderbouwing zijn nodig om gezondheid daadwerkelijk onderdeel te maken van ruimtelijke besluiten. Het gezondheids- en sociale domein ziet veel kansen voor ‘nudging’ en slimme combinaties. Ruimte kan pas echt bijdragen aan het verbeteren van gezondheid, als mensen meer centraal staan bij besluiten.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Tweede netwerkbijeenkomst Maak Ruimte voor Gezondheid

  Vrijdag 9 december van 9.30 tot 13.30 uur

  EENHOORN AMERSFOORT
  (bij het station)

  Nu aanmelden !!!

  klik op de link onder aan de pagina of in de agenda op 9 december


  .


  Een nieuwe kans om:

  · Kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder over instrumenten voor gezondheid in planvorming .
  · Elkaar te helpen en te kijken in elkaars keuken.
  Concreet samen te werken met collega’s aan een advies voor een ruimtelijk plan.
  · informatie uit te wisselen, contact met elkaar te zoeken, elkaar vragen te stellen en te helpen bij actuele ontwikkelingen rond de gezonde leefomgeving.

  Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGD'en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving.

  Het programma op 9 december ziet er als volgt uit:

  · 09.00 - 09.30: Inloop

  · 09.30 - 09.35: Welkom (Theo van Alphen, coördinator netwerk)

  · 09.35 - 10.00: Toelichting op het gezondheidsraad advies Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid door Fred Woudenberg, (voorzitter gezondheidsraadcommissie afwegingskader gezondheid in milieubeleid)

  Twee workshoprondes met drie workshops:
  o Omgevingswet en kansen voor gezondheid: hoe vertaal je dat lokaal ?
  (Fred Woudenberg en Annemiek van Overveld)
  o MGR pilots: Rotterdam en verder
  (Tom Koeman (GGD Rotterdam Rijnmond), Danny Houthuijs en Theo van Alphen)
  o Burgerparticipatie: hoe doe je dat: de handreiking
  (Tilly Fast en Brigit Staatsen)

  · 10.00 – 10.45: Eerste workshopronde

  · 10.45 – 11.00: Pauze

  · 11.00 – 11.45: Tweede workshopronde

  · 11.45 – 12.30: Interactieve Q en A’s

  · 12.30 – 12.35: Afronden

  · 12.35 – 13.00: Lunch

  Locatie: De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

  >>>>> Je kunt je hier aanmelden: https://fd10.formdesk.com/rivm/aanmelding_091216

  U bent de eerste om te reageren.
 • Meedenken over inrichting tegel Gebiedsindicatoren Gezondheidsachterstanden?

  Binnen het stimuleringsprogramma Gezond In… wordt gewerkt aan een nieuwe tegel in het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl. Het betreft de tegel met data over de 29 gebiedsindicatoren die tezamen inzicht geven in de (gezondheids)achterstanden binnen álle gemeenten in Nederland. Zo wordt het mogelijk met één druk op de knop inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie op de vijf sporen van Gezond In… .

  We staan aan het begin van de voorbereidingen, die op 1 maart 2017 moeten resulteren in de lancering van de tegel. Om de inrichting van de tegel zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van gemeenten en andere gebruikers, nodigen wij u uit voor een

  Klankbordgroep op woensdag 9 november van 10.00-12.00 uur (aansluitend lunch)
  bij GGD GHOR Nederland, Zwarte Woud 2, Utrecht
  (naast station Utrecht Lunetten, gratis parkeren)

  Zo wordt onder andere gevraagd naar uw wensen wat betreft zoekstructuur, logica, gebruiksgemak en toepasbaarheid voor uw lokale aanpak. Begin 2017 volgt een digitale feedbackronde bij de klankbordgroep, wanneer de tegel vormgegeven is.

  We zoeken zowel personen die gebruik maken van cijfers/kwantitatieve data bij de lokale aanpak, als mensen die hierin blanco zijn. Vind u het leuk om mee te denken? Dan bent u van harte uitgenodigd. U kunt zich vóór 1 november aanmelden via Marieke van Dijk, m.dijk@pharos.nl.

  Na aanmelding krijgt u meer informatie met een aantal vragen ter voorbereiding.

  De samenwerkende partijen in de werkgroep: VNG, KING, GGD GHOR Nederland, Vektis, RIVM en Gezond In.. (Pharos/Platform 31).

  Aanmelden of vragen?
  m.dijk@pharos.nl
  06-15012494

  U bent de eerste om te reageren.
 • Op dinsdag 22 november 2016 vindt in Den Haag de netwerkbijeenkomst '3xG: Geletterd > Gezondheidsvaardig> Gezond' plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en de Alliantie gezondheid en geletterdheid.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Bent u zo iemand die geniet van mensen? Jonge en oude mensen, die hun barrière overwinnen, meedoen en opbloeien. Die in contact komen met lotgenoten, nieuwe talenten ontdekken en zich samen inzetten voor hun omgeving? Wilt u eenzaamheid helpen oplossen en heeft u een inspirerend idee ? Dan is VSBfonds er misschien wel voor u. VSBfonds ondersteunt mooie projecten graag met geld, kennis en een professioneel netwerk.

  Wilt u meer weten? http://www.eenzaamheid-oplossen.nl/

  U bent de eerste om te reageren.
 • 4 oktober Utrechtse netwerkbijeenkomst Taal en Gezondheid voor zorgverleners in de eerste- en tweedelijn
  Organisatie: UFA (Utrechts Fonds Achterstandswijken), UMC Utrecht en de gemeente Utrecht
  Doel: kennisoverdracht over laaggeletterden en gezondheid, delen van initiatieven en goede voorbeelden, versterken van het netwerk rondom taal en gezondheid.
  Voor wie: professionals in de zorg en het sociale domein, buurtteams, taaldocenten.

  Met o.a. een workshop van Pharos over laaggeletterdheid en medicijngebruik

  De inschrijving is geopend! Aanmelden kan op:
  www.taalengezondheidutrecht.nl/netwerkbijeenkomst

  U bent de eerste om te reageren.
 • Deze week is het eerste online magazine van Gezonde Toekomst Dichterbij van Fonds NutsOhra verschenen met als thema: in gesprek met burgers over gezondheid. In het magazine interviews met projectleiders van de gebiedsgerichte aanpakken over hoe zij in gesprek zijn gegaan met burgers. Daarnaast bevat het magazine do’s en don’ts en tips voor anderen die ook het gesprek willen aangaan met gezinnen in achterstandssituaties over gezondheid. Het is de bedoeling twee maal per jaar een dergelijk magazine uit te brengen met ervaringen, verhalen en resultaten uit de projecten die door Fonds NutsOhra worden gefinancierd vanuit het programma Gezonde Toekomst dichterbij: ter inspiratie voor anderen die ook aan de slag zijn met het verminderen van gezondheidsachterstanden.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Obesitas in beweging; Kom je ook?

  De afgelopen jaren is het aantal kinderen in Nederland met obesitas sterk toegenomen. Jarenlange ervaring van deskundigen laat zien dat obesitas een complex probleem is en dat de oorzaak ervan ligt in een combinatie van meerdere factoren: te weinig bewegen en te veel en ongezonde voeding. Ongeveer de helft van de kinderen met overgewicht hebben bijkomende psychologisch problemen. Gedragstherapie gericht op het veranderen van eet- en leefstijl geeft het beste resultaat. We hebben een uitgebreid en gevarieerd programma voor u samengesteld waarbij de nieuwste inzichten op het gebied van de behandeling van obesitas bij kinderen zullen worden gepresenteerd.

  Doelgroepen:
  Huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen, psychologen, (kinder)fysiotherapeuten, diëtisten, jeugdverpleegkundigen, buurtzorgcoaches, sportcoördinatoren van scholen en andere belangstellenden

  Datum: Donderdag 13 oktober 2016

  Tijd: 09.15 - 17.00 uur

  Benieuwd naar het programma? Meer informatie en mogelijkheden tot inschrijven vind je via de volgende link:

  U bent de eerste om te reageren.
 • Welke vragen en behoeften heeft u in de praktijk bij het thema sport en bewegen voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede?

  Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit kan betekenen dat er onvoldoende geld is voor voedsel, kleding of een verwarmd huis. Lid zijn van een sportvereniging is geen vanzelfsprekendheid, terwijl sport en bewegen juist voor deze kinderen van grote meerwaarde is en kansen biedt. Bent u betrokken bij deze doelgroep?

  Kenniscentrum Sport is erg benieuwd naar uw vragen en behoeften op dit thema, zodat we heel gericht kennis kunnen verzamelen, ontwikkelen en verspreiden die u kunt inzetten in uw eigen, lokale praktijk.

  We stellen het daarom erg op prijs als u vijf tot tien minuten de tijd neemt en de vragenlijst (anoniem) op https://nl.surveymonkey.com/r/JXK9VPS invult vóór 16 juli.

  Alvast hartelijk dank!

  Met vriendelijke groet,

  Dorien Dijk, Femke van Brussel, Talje Dijkhuis en Rebecca Beck van Kenniscentrum Sport

  U bent de eerste om te reageren.
 • Hoeveel mensen in uw gemeente begrijpen schriftelijke gezondheidsinformatie?

  Gemeente Utrecht publiceerde onlangs de cijfers over gezondheidsvaardigheden in hun gemeente.
  8 % van de Utrechters heeft moeite met begrijpen van schriftelijke informatie over gezondheid.
  65% van hen krijgt hulp bij het lezen van brieven en folders over gezondheid. Lees meer over de gezondheidsvaardigheden in Utrecht.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbare mensen hebben een slechtere gezondheid. Zij bevinden zich vaker in een achterstandssituatie met een opeenstapeling van problemen op het gebied van financiën, wonen, werken, sociale contacten, opvoeding, verslaving én psychische en lichamelijke gezondheid. Goede huisartsenzorg maakt voor deze patiënten het verschil.

  Dat vereist van de huisarts en praktijkondersteuner specifieke kennis en vaardigheden. Het symposium ‘Zorg op maat in de huisartsenpraktijk’ belicht de rol van de huisartsenpraktijk in een maatschappij waarin gezondheidsverschillen steeds groter worden. Vanuit het perspectief van de patiënt, de huisarts en praktijkondersteuner. In een plenair programma en zeven keuzesessies krijgt u handvatten en praktische tools aangereikt.


  Dagvoorzitter is Pim Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde in het Radboudumc


  Plenair programma
  • Zorg in verwarrende tijden, reflectie door filosoof Ad Verbrugge
  • Zorg op maat in de huisartsenpraktijk, vanuit het perspectief van patiënten
  • Zorg op maat in de huisartsenpraktijk, vanuit het perspectief van huisarts en praktijkondersteuner

  Keuzesessies
  • Streetwise met de straatdokter
  • De impact van laaggeletterdheid en gezondheid
  • Zorg in eigen hand? Ondersteunen van zelfmanagement bij kwetsbare patiënten met een chronische aandoening
  • Palliatieve zorg en cultuur
  • Interculturele communicatie
  • Succesvol omgaan met onmacht bij ‘heartsink patients’
  • Help! Hoe bied ik vluchtelingen goede zorg?

  Deelname
  Voor inschrijving, accreditatie en meer informatie over het programma en de keuzesessies verwijzen we u naar de Pharos website.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Eén op de acht kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Zo blijkt uit CBS Signalement Armoede en Sociale Uitsluiting 2015. Dit heeft een negatieve impact op hun ontwikkeling en participatie in de samenleving. Kinderen met alleenstaande moeders en kinderen uit migrantengezinnen hebben het meest met armoede te maken. Hoe langer een gezin geldgebrek heeft, des te groter de kans op nadelige gevolgen op het welbevinden van de kinderen. De problemen variëren van sociale uitsluiting tot psychische problemen.

  Waaraan kunt u als gemeente denken bij het formuleren van een integraal armoedebeleid, specifiek gericht op kinderen en jongeren? Het kennisdossier Kindgericht armoedebeleid van NJI biedt goede aanknopingspunten.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Zijn zorgverleners in uw gemeente al bekend met de website Huisartsmigrant?

  Pharos en het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG) hebben onlangs de geheel vernieuwde website Huisartsmigrant gelanceerd. Dé website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

  Huisartsenzorg aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en laaggeletterden kan lastig zijn. Huisarts-migrant.nl biedt o.a. informatie aan huisartsen over:
  •Taalbarrières
  •Cultuurverschillen
  •Etnisch bepaalde ziektebeelden
  •Voorlichtingsmateriaal in eenvoudig Nederlands en andere talen

  Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met huisartsen die veel ervaring hebben met migrantenpatiënten.

  U bent de eerste om te reageren.
 • Transgenderplein op 21 juni in Utrecht.
  Veel transgendermensen verkeren in een kwetsbare positie. Ondanks het gemiddelde hoge opleidingsniveau krijgen velen te maken met sociale uitsluiting, hoge zorgkosten, ontslag, armoede en tal van andere hindernissen in het leven.
  Veel professionals zijn handelingsverlegen. Daarom organiseert de gemeente Utrecht, samen met het interne personeelsnetwerk U-pride, en zelforganisatie UGD het transgenderplein.
  Wil jij je laten inspireren hoe je zoiets in jouw stad of regio aan kan pakken, of wil je in eerste instantie meer weten, er zijn 3 vrijkaartjes beschikbaar ! stuur me even een mailtje.

  U bent de eerste om te reageren.
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Pharos
Functie(s): Projectleider
Organisatie: Platform31
Functie(s): Communicatieadviseur
Organisatie: Pharos Gezond in...
Functie(s): Programmamanager
Organisatie: Platform31
Functie(s): Communicatiemedewerker
Organisatie: Pharos gezond in ...
Functie(s): Senior aviseur gezondheid
Organisatie: Utrecht
Organisatie: Pharos
Functie(s): Adviseur
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie(s): Senior projectleider
Organisatie: Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen
Functie(s): Communicatieadviseur
Organisatie: Pharos
Functie(s): Communicatiemedewerker
Organisatie: Pharos
Organisatie: Pharos
Functie(s): Adviseur gezonde leefomgeving
Organisatie: RIVM
Functie(s): Senior onderzoeker
Organisatie: RIVM
Functie(s): Junior projectleider Gezond in...
Organisatie: Pharos
Functie(s): Adviseur evaluatie integrale aanpak
Organisatie: Cuprifère Consult
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond in...GIDS-gemeentenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen