Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor anderen die deelnemen aan Gezond In.

Prik een item op uw Prikbord

Eerste Preventiecoalities een feit

In Twente vormen zorgverzekeraar Menzis en alle Twentse gemeenten samen de preventiecoalitie “Vitaal Twente” en in Oss vormen zorgverzekeraars VGZ, CZ en de gemeente Oss samen de preventiecoalitie “Wijkgerichte aanpak”. Bij een preventiecoalitie staat samenwerking tussen de gemeente(n) en zorgverzekeraar(s) op het gebied van preventie voor risicogroepen centraal. De subsidie die de preventiecoalities hebben ontvangen van het ministerie van VWS draagt bij aan de samenwerking bij de opzet van preventieactiviteiten.  Benieuwd? Lees het nieuwsbericht op Loketgezondleven.nl

U bent de eerste om te reageren.
OldStars, ook voor migrantenouderen De zestig gepasseerd en toch lekker blijven voetballen? Dat kan met OldStars-Walking Football, een initiatief van de Eredivisie en het Nationaal Ouderenfonds. Inmiddels hebben bijna alle eredivisieclubs en meer dan 160 amateurclubs een eigen OldStars-team. Om ook migrantenouderen aan het voetballen te krijgen, gaat het Nationaal Ouderenfonds Oldstars implementeren bij voetbalclubs met een hoog aantal leden met een migrantenachtergrond. Hierbij zal de bestaande aanpak van Oldstars-Walking Football worden gebruikt. Hierdoor zullen minimaal 520 migrantenouderen (55+) van diverse amateurclubs in de grote steden aangemoedigd worden om (meer) deel te nemen aan de lokale samenleving.  Het project staat onder leiding van het Nationaal Ouderenfonds en wordt mogelijk gemaakt door Fonds Nuts Ohra. Ouderen die door fysieke, sociale of andere redenen weinig lichamelijk actief zijn, lopen meer kans op gezondheidsproblemen en komen sneller in een sociaal isolement terecht dan ouderen die veel bewegen. Bij migrantenouderen blijkt deze problematiek sterker te spelen dan bij autochtone ouderen. De OldStars-aanpak levert deelnemende senioren meer vitaliteit, een zinvolle dagbesteding, een nieuw sociaal netwerk en de mogelijkheid om zelf actief te zijn als vrijwilliger. Deze positieve punten zullen ook van toepassing zijn op migranten Oldstars. Het succes van de OldStars-teams valt of staat met de actieve deelname van de senioren. Behalve deelname aan de wekelijkse voetbaltrainingen en de organisatie van toernooien, wordt de spelers ook gevraagd om nieuwe deelnemers te werven. Zij weten immers als geen ander welke buurtgenoten behoefte hebben aan extra sociale contacten en beweging. In de hoop zoveel mogelijk migrantenouderen te enthousiasmeren voor deze bijzondere voetbalvorm, legt het Nationaal Ouderenfonds de komende weken en maanden contact met de diverse verenigingen en gemeenten om samen met hen tot een plan van aanpak te komen. Voor vragen kun je contact opnemen met Johan Annema, j.annema@ouderenfonds.nl, 06-14443420.
U bent de eerste om te reageren.

Een inspirerend voorbeeld van lokaal samenwerken: 

Zorgbelang Drenthe en Biblionet Drenthe sloegen de handen in één om samen de gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Klik hier om meer te lezen. 

Meer weten over gezondheidsvaardigheden? Neem een kijkje op onze website voor meer tips en materialen. ​
 

U bent de eerste om te reageren.

Dossier Gezonde Leefomgeving biedt tips en inspiratie voor gemeenten

Hoe stimuleer je als gemeente gezondheid en welzijn van inwoners vanuit een Gezonde Leefomgeving? De Omgevingswet biedt kansen hiervoor, maar dat is nog niet overal vanzelfsprekend. In het nieuwe dossier Gezonde Leefomgeving op Loketgezondleven.nl laat het RIVM Centrum Gezond Leven aan de hand van tips, instrumenten en voorbeelden zien welke rol gemeenten en partners hierin kunnen spelen. Het dossier is gemaakt voor beleidsmakers en professionals bij gemeenten en GGD’en die werkzaam zijn op het vlak van volksgezondheid en gezondheidsbevordering.

Lokale voorbeelden

In het nieuwe dossier Gezonde Leefomgeving kunnen gemeenten en GGD’en inspiratie opdoen aan de hand van lokale voorbeelden. Hoe richt je de leefruimte zo in dat deze uitnodigt tot bewegen? Hoe betrek je bewoners bij de inrichting van een gezonde leefomgeving? Hoe kun je publieke gezondheid nog beter aan het fysieke domein verbinden? Daarnaast zijn uitgewerkte omgevingsvisies beschikbaar en verwijst het dossier naar relevante rapporten, instrumenten en relevante websites. Voor een beknopt overzicht van de belangrijkste punten om aan de slag te gaan met een gezonde leefomgeving is een factsheet beschikbaar. Het dossier wordt continu aangevuld met nieuwe voorbeelden en tips uit de praktijk.

Bekijk het dossier Gezonde Leefomgeving in de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/dossier-gezonde-leefomgeving

U bent de eerste om te reageren.

Limburg is enorm in beweging. Mooie ambities op participatie en gezondheid in de Sociale Agenda van de provincie. In dit E-magazine staan mooie voorbeelden van initiatieven in Limburgse gemeenten en interviews met vernieuwers: 

http://issuu.com/tswarteschaap/docs/magazine_web?e=30046884%2F50029984

U bent de eerste om te reageren.

Tips voor samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars bij preventie voor risicogroepen

Hoe kunnen gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken rond preventie voor risicogroepen? Het digitaal loket Preventie in het Zorgstelsel is uitgebreid met informatie over wederzijdse beelden tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Wederzijdse beeldvorming kan namelijk de weg naar een succesvolle samenwerking belemmeren. Om elkaar beter leren te begrijpen geven gemeenten en zorgverzekeraars elkaar tips en adviezen.

Op de nieuwe pagina Wederzijdse beelden lees je welke beelden er leven en wat partijen kunnen doen om elkaars taal te leren spreken. Aan de hand van een viertal stellingen zijn zowel voor gemeenten als voor zorgverzekeraars adviezen gebundeld. Een van de stellingen luidt: kleine gemeenten maken geen kans om binnen te komen bij een zorgverzekeraar. Benieuwd welke adviezen zorgverzekeraars hebben voor kleine gemeenten? Neem een kijkje op het digitaal Loket Preventie in het Zorgstelsel.

U bent de eerste om te reageren.

Onderzoek AMC laat zien: sociaal werk maakt gezond

Sociaal werk draagt bij aan de mentale gezondheid van kwetsbare burgers. Dit blijkt uit onderzoek dat de afdeling Sociale Geneeskunde van Amc/Universiteit van Amsterdam heeft uitgevoerd. Er is tot nog toe weinig bekend over hoe sociale interventies bijdragen aan gezondheid. Het onderzoek Sociaal Werk en Gezondheid brengt hier verandering in. Het legt twee sociale interventies onder de loep: Natuurlijk een netwerkcoach! en Kwartiermaken. Beide methoden hebben als doel de participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

Via deze link kunt u meer over dit onderzoek lezen: https://www.movisie.nl/artikel/onderzoek-amc-laat-zien-sociaal-werk-maakt-gezond

U bent de eerste om te reageren.

Uitnodiging netwerkbijeenkomst 30 mei: Alliantie Gezondheidsvaardigheden


Tijdens deze netwerkbijeenkomst kijken we naar de vraag: ‘hoe kun je het thema gezondheidsvaardigheden binnen jouw organisatie stevig op de kaart zetten?’ Ook de gemeentelijke setting komt hierbij aan bod.

Wist je dat 29% van de Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden heeft? Als je lage gezondheidsvaardigheden hebt, kan het lastig zijn om informatie over gezondheid te vinden, begrijpen en toe te passen. Gezondheidsvaardigheden spelen daarmee een grote rol bij gezondheidsverschillen. Hoe kun je zorgen dat jouw gemeente goed is ingericht voor iedereen, dus ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?

Op 30 mei kun je met anderen in gesprek gaan over dit thema. We nodigen je van harte uit om deel te nemen. Ben je nog geen partner, maar wil je wel kennismaken? Ook dan ben je van harte welkom.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

Kijk voor meer informatie over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden op:
www.gezondheidsvaardigheden.nl

U bent de eerste om te reageren.
Regionale verschillen in gebruik sociaal domeinvoorzieningen geduid

Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein

Voorkant regionale verschillen geduid

Verschijningsdatum maart 2017 Omvang 44 pagina's Prijs verkrijgbaar als download

Auteurs Radboud Engbersen en Matthijs Uyterlinde (Platform31)

In de Overall rapportage sociaal domein 2015 constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vorig jaar verrassend grote regionale verschillen in het gebruik van sociale domeinvoorzieningen. Dit zijn alle voorzieningen die gerelateerd zijn aan de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 zijn gedecentraliseerd naar gemeenten. Vooral in krimpgebieden tekent zich een aanzienlijke afwijking van het landelijk gemiddelde af. Platform31 onderzocht samen met provinciale kennisinstellingen wat het hoge voorzieningengebruik in krimpregio’s kan verklaren.

Ook na correctie voor demografische en sociaaleconomische verschillen scoren Zuid-Limburg, Noordoost Groningen, Noordoost Friesland en Oost-Drenthe hoog op veel sociaal domeinvoorzieningen. Op zoek naar verklaringen voerde Platform31 in nauwe samenwerking met de provinciale kennisinstellingen Fries Sociaal Planbureau, het Sociaal Planbureau Groningen, CMO STAMM en Neimed een exploratief onderzoek uit in Noordoost Friesland, Noordoost Groningen, Oost-Drenthe en Zuid-Limburg.

Eind 2016 is in elke regio een rondetafelgesprek gehouden met lokale beleidsmakers, vertegenwoordigers van uitvoeringsorganisaties en experts. In een open gesprek zijn ze uitgenodigd om te reflecteren op mogelijke verklaringen voor het geconstateerde hoge voorzieningengebruik in hun regio. Uit de gesprekken laten zich zes verklaringsrichtingen destilleren. Het hoge voorzieningengebruik wordt toegeschreven aan contextuele factoren – zowel culturele (historische), economische als fysiek-ruimtelijke – aan institutionele factoren (gedrag betrokken instituties), aan kenmerken van de bevolking en aan de beperkingen van het gebruikte statistische materiaal.

Een combinatie van factoren

In de gesprekken werd benadrukt dat bij een substantiële groep bewoners in deze regio’s sprake is van meervoudige deprivatie: hun arbeidsmarktkansen zijn gering, ze missen perspectief op het verbeteren van hun maatschappelijke positie en kampen, wellicht nog sterker dan de statistieken aangeven, met gezondheidsachterstanden. Het gevolg is een grote afhankelijkheid van zorg- en ondersteuningsstructuren. Het hoge voorzieningengebruik lijkt ook samen te hangen met institutionele factoren. Daarbij is gewezen op de soms onevenwichtige spreiding van het voorzieningenaanbod tussen gemeenten en regio’s. Want aanbod schept vraag: waar voorzieningen zich concentreren, is een hoger gebruik zichtbaar. In alle gesprekken is voorts stilgestaan bij de regionale eigenheid en cultuur, die mede gevormd is door de economische geschiedenis en religieuze en politieke tradities: de staat zorgt voor ons, de mijnen zorgen voor ons, de kerk waakt over ons. Nu deze instituties er niet meer zijn of aan belang hebben ingeboet, ontberen sommige bewoners het geloof en de vaardigheden hun lot meer in eigen hand te nemen.

Bouwstenen voor verder onderzoek

Het rapport Regionale verschillen geduid vormt het resultaat van een exploratief onderzoek. Het rapport pretendeert geenszins definitieve antwoorden te geven op de vraag hoe de verrassend grote verschillen te verklaren te zijn. Wel reikt het stof tot nader onderzoek aan. De uitkomsten worden later dit jaar door het SCP gebruikt als bouwstenen voor een kwantitatieve verdiepende studie over dit onderwerp.

U bent de eerste om te reageren.
Anouk Arkesteijn

www.bijstandsgerechten.nl | Iedere dag goedkoop, gezond en snel aan tafel!

U bent de eerste om te reageren.

Woensdag 21 december om 15.45 u zal ik mijn proefschrift verdedigen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam getiteld 'Evaluation of Integrated Community-wide Intervention Approches to prevent overweight in children'.

Vraagt u zich ook wel eens af hoe het beste een complexe wijkaanpak te evalueren?

U bent dan van harte uitgenodigd om deze openbare verdediging bij te wonen en het gehele proefschrift te downloaden via http://www.cuprifere.nl/category/view/nieuws

U bent de eerste om te reageren.

Vrijdag 25 november (van 11.00 tot ca. 16.00) kan een aantal geïnteresseerden deelnemen aan de serious game VTV In2Action, als deze wordt gespeeld bij de NSPOH in Utrecht. Een mooie manier om kennis te maken met deze zgn. policy game die inmiddels in diverse gemeenten in Nederland is gespeeld, en ook internationaal positieve reacties ontvangt. Heb je interesse om deel te nemen, of weet je een collega of bekende die mee wil doen? stuur een mail naar Frank den Hertog (Frank.den.hertog@rivm.nl) of Jan Jansen (info@Bojanadvies.nl). We zijn uitdrukkelijk niet alléén op zoek naar professionals die in hun dagelijks leven te maken hebben met gezondheidsbeleid. Ook 'buitenstaanders', zoals jongeren, burgers, ruimtelijk ontwerpers, docenten, ondernemers etc. zijn meer dan welkom!

Serious gaming in public health brengt perspectieven, domeinen en werelden bij elkaar. De VTV-game (RIVM) en In2Action (Tranzo/CBO) zijn twee onafhankelijk van elkaar ontwikkelde spellen die gericht zijn op het bevorderen van de volksgezondheid. Daar waar de (online) VTV-game zich richt op de maatschappelijke keuzes voor de toekomst en daarbij gebruik maakt van vier normatieve perspectieven op volksgezondheid en zorg, richt de 'real-life' game In2Action zich op het bevorderen van het integraal samenwerken van lokale partners.

Door beide spellen op elkaar aan te laten sluiten ontstaat een interactieve spelsimulatie die de bekendheid en het gebruik van (wetenschappelijke) kennis vergroot. Maar vooral een game die de samenwerking tussen lokale partijen (vanuit o.a. sector Zorg & welzijn, Onderwijs en het sociale domein) bij de ontwikkeling en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid een stevige stimulans geeft.

U bent de eerste om te reageren.

Fysiek en sociaal samen naar een gezonde leefomgeving voor iedereen

Het verminderen van gezondheidsverschillen door ruimtelijke inrichting of onderscheid maken bij ruimtelijke besluiten vanwege verschillende wijkprofielen. Professionals in het sociale en het fysieke domein zien verschillende kansen om elkaar te versterken. Kennis over gezondheid, effecten van maatregelen en harde data ter onderbouwing zijn nodig om gezondheid daadwerkelijk onderdeel te maken van ruimtelijke besluiten. Het gezondheids- en sociale domein ziet veel kansen voor ‘nudging’ en slimme combinaties. Ruimte kan pas echt bijdragen aan het verbeteren van gezondheid, als mensen meer centraal staan bij besluiten.

U bent de eerste om te reageren.

Tweede netwerkbijeenkomst Maak Ruimte voor Gezondheid

Vrijdag 9 december van 9.30 tot 13.30 uur

EENHOORN AMERSFOORT
(bij het station)

Nu aanmelden !!!

klik op de link onder aan de pagina of in de agenda op 9 december


.


Een nieuwe kans om:

· Kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder over instrumenten voor gezondheid in planvorming .
· Elkaar te helpen en te kijken in elkaars keuken.
Concreet samen te werken met collega’s aan een advies voor een ruimtelijk plan.
· informatie uit te wisselen, contact met elkaar te zoeken, elkaar vragen te stellen en te helpen bij actuele ontwikkelingen rond de gezonde leefomgeving.

Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGD'en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving.

Het programma op 9 december ziet er als volgt uit:

· 09.00 - 09.30: Inloop

· 09.30 - 09.35: Welkom (Theo van Alphen, coördinator netwerk)

· 09.35 - 10.00: Toelichting op het gezondheidsraad advies Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid door Fred Woudenberg, (voorzitter gezondheidsraadcommissie afwegingskader gezondheid in milieubeleid)

Twee workshoprondes met drie workshops:
o Omgevingswet en kansen voor gezondheid: hoe vertaal je dat lokaal ?
(Fred Woudenberg en Annemiek van Overveld)
o MGR pilots: Rotterdam en verder
(Tom Koeman (GGD Rotterdam Rijnmond), Danny Houthuijs en Theo van Alphen)
o Burgerparticipatie: hoe doe je dat: de handreiking
(Tilly Fast en Brigit Staatsen)

· 10.00 – 10.45: Eerste workshopronde

· 10.45 – 11.00: Pauze

· 11.00 – 11.45: Tweede workshopronde

· 11.45 – 12.30: Interactieve Q en A’s

· 12.30 – 12.35: Afronden

· 12.35 – 13.00: Lunch

Locatie: De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

>>>>> Je kunt je hier aanmelden: https://fd10.formdesk.com/rivm/aanmelding_091216

U bent de eerste om te reageren.

Meedenken over inrichting tegel Gebiedsindicatoren Gezondheidsachterstanden?

Binnen het stimuleringsprogramma Gezond In… wordt gewerkt aan een nieuwe tegel in het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl. Het betreft de tegel met data over de 29 gebiedsindicatoren die tezamen inzicht geven in de (gezondheids)achterstanden binnen álle gemeenten in Nederland. Zo wordt het mogelijk met één druk op de knop inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie op de vijf sporen van Gezond In… .

We staan aan het begin van de voorbereidingen, die op 1 maart 2017 moeten resulteren in de lancering van de tegel. Om de inrichting van de tegel zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van gemeenten en andere gebruikers, nodigen wij u uit voor een

Klankbordgroep op woensdag 9 november van 10.00-12.00 uur (aansluitend lunch)
bij GGD GHOR Nederland, Zwarte Woud 2, Utrecht
(naast station Utrecht Lunetten, gratis parkeren)

Zo wordt onder andere gevraagd naar uw wensen wat betreft zoekstructuur, logica, gebruiksgemak en toepasbaarheid voor uw lokale aanpak. Begin 2017 volgt een digitale feedbackronde bij de klankbordgroep, wanneer de tegel vormgegeven is.

We zoeken zowel personen die gebruik maken van cijfers/kwantitatieve data bij de lokale aanpak, als mensen die hierin blanco zijn. Vind u het leuk om mee te denken? Dan bent u van harte uitgenodigd. U kunt zich vóór 1 november aanmelden via Marieke van Dijk, m.dijk@pharos.nl.

Na aanmelding krijgt u meer informatie met een aantal vragen ter voorbereiding.

De samenwerkende partijen in de werkgroep: VNG, KING, GGD GHOR Nederland, Vektis, RIVM en Gezond In.. (Pharos/Platform 31).

Aanmelden of vragen?
m.dijk@pharos.nl
06-15012494

U bent de eerste om te reageren.

Op dinsdag 22 november 2016 vindt in Den Haag de netwerkbijeenkomst '3xG: Geletterd > Gezondheidsvaardig> Gezond' plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en de Alliantie gezondheid en geletterdheid.

U bent de eerste om te reageren.
Anouk Arkesteijn

Bent u zo iemand die geniet van mensen? Jonge en oude mensen, die hun barrière overwinnen, meedoen en opbloeien. Die in contact komen met lotgenoten, nieuwe talenten ontdekken en zich samen inzetten voor hun omgeving? Wilt u eenzaamheid helpen oplossen en heeft u een inspirerend idee ? Dan is VSBfonds er misschien wel voor u. VSBfonds ondersteunt mooie projecten graag met geld, kennis en een professioneel netwerk.

Wilt u meer weten? http://www.eenzaamheid-oplossen.nl/

U bent de eerste om te reageren.

4 oktober Utrechtse netwerkbijeenkomst Taal en Gezondheid voor zorgverleners in de eerste- en tweedelijn
Organisatie: UFA (Utrechts Fonds Achterstandswijken), UMC Utrecht en de gemeente Utrecht
Doel: kennisoverdracht over laaggeletterden en gezondheid, delen van initiatieven en goede voorbeelden, versterken van het netwerk rondom taal en gezondheid.
Voor wie: professionals in de zorg en het sociale domein, buurtteams, taaldocenten.

Met o.a. een workshop van Pharos over laaggeletterdheid en medicijngebruik

De inschrijving is geopend! Aanmelden kan op:
www.taalengezondheidutrecht.nl/netwerkbijeenkomst

U bent de eerste om te reageren.

Deze week is het eerste online magazine van Gezonde Toekomst Dichterbij van Fonds NutsOhra verschenen met als thema: in gesprek met burgers over gezondheid. In het magazine interviews met projectleiders van de gebiedsgerichte aanpakken over hoe zij in gesprek zijn gegaan met burgers. Daarnaast bevat het magazine do’s en don’ts en tips voor anderen die ook het gesprek willen aangaan met gezinnen in achterstandssituaties over gezondheid. Het is de bedoeling twee maal per jaar een dergelijk magazine uit te brengen met ervaringen, verhalen en resultaten uit de projecten die door Fonds NutsOhra worden gefinancierd vanuit het programma Gezonde Toekomst dichterbij: ter inspiratie voor anderen die ook aan de slag zijn met het verminderen van gezondheidsachterstanden.

U bent de eerste om te reageren.

Obesitas in beweging; Kom je ook?

De afgelopen jaren is het aantal kinderen in Nederland met obesitas sterk toegenomen. Jarenlange ervaring van deskundigen laat zien dat obesitas een complex probleem is en dat de oorzaak ervan ligt in een combinatie van meerdere factoren: te weinig bewegen en te veel en ongezonde voeding. Ongeveer de helft van de kinderen met overgewicht hebben bijkomende psychologisch problemen. Gedragstherapie gericht op het veranderen van eet- en leefstijl geeft het beste resultaat. We hebben een uitgebreid en gevarieerd programma voor u samengesteld waarbij de nieuwste inzichten op het gebied van de behandeling van obesitas bij kinderen zullen worden gepresenteerd.

Doelgroepen:
Huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen, psychologen, (kinder)fysiotherapeuten, diëtisten, jeugdverpleegkundigen, buurtzorgcoaches, sportcoördinatoren van scholen en andere belangstellenden

Datum: Donderdag 13 oktober 2016

Tijd: 09.15 - 17.00 uur

Benieuwd naar het programma? Meer informatie en mogelijkheden tot inschrijven vind je via de volgende link:

U bent de eerste om te reageren.
Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur
Organisatie: Platform31
Functie: Projectleider
Organisatie: Platform31
Functie: Programmamanager
Organisatie: Pharos
Organisatie: Kenniscentrum Sport
Functie: Adviseur
Organisatie: Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen
Functie: Senior projectleider
Organisatie: Pharos
Functie: Communicatiemedewerker
Organisatie: Pharos
Organisatie: RIVM
Functie: Adviseur gezonde leefomgeving
Organisatie: RIVM
Functie: Senior onderzoeker
Organisatie: Pharos
Functie: Junior projectleider Gezond in...
Organisatie: Cuprifère Consult
Functie: Adviseur evaluatie integrale aanpak
Organisatie: RIVM
Organisatie: Alliantie Gezondheidsvaardigheden
Functie: Communicatie & Marketing
Organisatie: SportPrinciples
Functie: Projectleider
Sluiten
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen