Hoe krijg je informatie over de doelgroep?

Goes gezond samen in beweging

Samenvatting

In de gemeente Goes zijn door GIDS-middelen en aanvullende financiering van FNO mogelijkheden ontstaan om gezondheidsachterstanden terug te dringen. In Goes waren er al allerlei interventies ontwikkeld rond de thema’s bewegen en gezonde voeding. Helaas blijkt het moeilijk om kwetsbare groepen hiermee te bereiken. Zij ervaren hun leefstijl niet als ongezond, ze zijn zich onvoldoende bewust van de gezondheidsrisico’s en/of ervaren drempels om deel te nemen, waardoor de stap vaak niet wordt gezet. Daarom besloot de gemeente in het kader van het project ‘Goes gezond, samen in beweging’ het over een andere boeg te gooien. Ze gingen uitgebreid in gesprek met ouders van kwetsbare gezinnen om zo te kunnen achterhalen wat hun behoeften zijn. Daarbij stond een droomvraag centraal: Hoe zou je willen dat de toekomst er voor je kind uitziet en wat is daarvoor nodig?

Het project begon met een ‘startfoto’. De startfoto is een schets van hoe burgers denken over de situatie in de wijk met betrekking tot gezondheid en omgeving. Via het welzijnswerk werden 40 ouders/opvoeders uit kwetsbare gezinnen geworven voor dit project. Zij kregen de opdracht foto’s te maken van hun wijk/leefomgeving. Aan de hand van deze foto’s werden er interviews gehouden over gezondheid en leefomgeving en wat dat voor de ouders betekent. De uitkomsten van deze interviews zijn tijdens terugkomavonden (met gratis maaltijd) getoetst en daaruit is nog aanvullende informatie gekomen.

De gemeente wilde voorafgaand aan het project ook een kwantitatieve nulmeting doen om zo het project goed te kunnen monitoren/evalueren. Daarom zijn er aanvullend vragenlijsten over gezondheid bij de doelgroep afgenomen. De resultaten die hieruit voort zijn gekomen worden ook weer meegenomen in de ontwikkeling van een passende aanpak. De gemeente Goes probeert zo stap voor stap te komen tot een aanpak van gezondheidsachterstanden die aansluit bij wat de doelgroep belangrijk vindt.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Met burgers in gesprek gaan is vaak moeilijker dan vooraf gedacht. Maar als je als gemeente actief contact zoekt met de burgers en doorzettingsvermogen hebt, kun je uiteindelijk toch de informatie verkrijgen die nodig is om een aanpak te ontwikkelen die goed aansluit bij de doelgroep.
  • De interviews met de ouders/opvoeders zijn afgenomen door studenten van de Hogeschool Zeeland. De studenten bleken echter onvoldoende gekwalificeerd om met de burgers in gesprek te gaan. Hierdoor kon niet alle informatie verkregen worden. Je moet over goede gesprekstechnieken beschikken om de juiste informatie uit deze mensen te halen. Om toch de gewenste informatie te verkrijgen zijn er aanvullend interviews gehouden met ouders en professionals en is er informatie over de doelgroep verkregen vanuit andere projecten.
  • De vragenlijst is opgesteld door een docent-onderzoeker van de Hogeschool Zeeland die hierbij samen heeft gewerkt met de doelgroep. Op deze manier werd ervoor gezorgd dat de vragenlijst duidelijk en begrijpelijk was (korte zinnen) voor de doelgroep.
  • Om het invullen van de vragenlijst te bevorderen zijn er welzijnswerkers op stap gegaan om samen met de ouders/opvoeders de vragenlijsten in te vullen. Daarnaast werden er onder degenen die de vragenlijst invulden boodschappentassen verloot.
  • Het vertrouwen van de burgers winnen is belangrijk. Door de wensen van burgers serieus te nemen en ermee aan de slag te gaan, creëer je die vertrouwensband.
  • Je moet je als gemeente realiseren dat het voor de doelgroep verwarrend kan zijn als de gemeente met ze wil praten over gezondheid. Daarom moet je als gemeente gezondheid breder trekken en bedenken dat welzijn voor een groot deel afhangt van financiële situatie, fysieke omgeving, zingeving en sociale contacten. Met de onderwerpen financiën en fysieke omgeving kom je als gemeente wel dichtbij de burgers.

Zijn er al resultaten?

Door gesprekken te voeren met burgers heeft de gemeente zowel vertrouwen gewonnen als veel informatie verkregen over de belangrijke thema’s die leven binnen de doelgroep. Zo blijkt uit vroege analyses dat armoede en schuldenproblematiek een grote invloed hebben op de gezondheid van kwetsbare burgers. Daarnaast blijkt ook dat de doelgroep hun gezondheid als goed ervaart. Op dit moment (februari 2017) staat op de planning om terugkoppelbijeenkomsten te houden over de vragenlijst. Tijdens deze bijeenkomsten wil de gemeente verder ingaan op de vroege bevindingen middels creatieve werkvormen. De bijeenkomst wordt gekoppeld aan een ‘samen koken, samen eten activiteit’. Aan de hand van alle verzamelde informatie gaat de gemeente samen met de burgers thema’s selecteren waarop ingezet kan worden. De doelen voor het project zullen ook in samenspraak met de burgers gesteld worden. ‘Goes gezond samen in beweging’ is dus nog volop in ontwikkeling. Het project loopt met financiering van FNO tot 2019. Het is dus zeker interessant om dit project de komende tijd te blijven volgen.

Contact

Organisatie: Gemeente Goes
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen