Zeeuwse gemeenten inspireren elkaar voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden

Bijeenkomst Zeeland Goes Gezond in

Op 1 maart 2018 is de eerste regiobijeenkomst van Gezond in… Zeeland georganiseerd in Goes. Met acht Zeeuwse GIDS en niet GIDS-gemeenten (Goes, Tholen, Schouwen-Duiveland, Hulst, Vlissingen, Sluis, Kapelle en Reimerswaal), GGD Zeeland en Gezond in… (Pharos en Platform31) bespraken we gezamenlijk de lokale aanpakken van gezondheidsachterstanden.

Gezond in… adviseur @Annelies Acda trapte de bijeenkomst af met een korte presentatie over de plannen van Gezond in… voor de komende vier jaar. De komende jaren wil Gezond in… met de gemeenten en andere partners vooral de gecombineerde trajecten (zoals armoede en gezondheid, werk en gezondheid, fysieke omgeving en gezondheid) stimuleren en versterken binnen de lokale GIDS-aanpak. Want om gezondheidsverschillen terug te dringen is het nodig om ook de oorzaken van ongezondheid aan te pakken. Dat is bijvoorbeeld te zien bij een onderwerp als armoede, of schulden. 81% van de mensen met schulden heeft gezondheidsklachten. En andersom hebben mensen met een chronische ziekte twee keer zo vaak schulden. Het team van Gezond in... ondersteunt de gemeenten hierbij. Daarnaast zet het stimuleringsprogramma blijvend in op het agenderen van gezondheidsachterstanden. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen zijn de griffiers van gemeenten benadert met concrete informatie over dit thema.

Diverse gemeenten hebben meer verteld over hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Hieronder vertellen een aantal gemeenten in het kort hierover.

Adil Fertoute Zeeland regiobijeenkomst

Gemeente Goes
Adil Fertoute is werkzaam bij de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn (SMWO) en heeft samen met Leonie Ernst van GGD Zeeland en Lenneke Strijd van de gemeente Goes een wandeling georganiseerd in de aangrenzende wijk. Met deze wandeling gingen we onder andere langs het project ‘Minima voor minima’. Dit wordt gerund door een vrijwilligster, met voor haar huis een grote rechthoekige opbergdoos. Daar mag iedereen spullen achterlaten voor mensen die het nodig hebben. De inwoner verdeelt deze weer onder de mensen waarvan zij weet dat ze er behoefte aan hebben. Door dit project is zij zelf ook meer in contact gekomen met buren en heeft ze nieuwe contacten opgedaan. 

Wandeling wijk Goes Gezond in

Annelies Acda Wijk Goes

Gemeente Hulst
Manuel Eijsackers (Beleidsmedewerker Zorg Afdeling Samenleving) en Mariska Sijs-Bentschap Knook vertelden over het project Happy People. Daarin werken de gemeente en Hulst Voor Elkaar (welzijnsorganisatie) samen aan zogenaamde “aanjaagprojecten” maar ook aan langduriger trajecten. Daarbij is het van belang om de integrale samenwerking binnen de gemeente te verstevigen. Twee conclusies van gemeente Hulst zijn dat zij activiteiten gebruiken om beleid over te brengen bij inwoners en dat je als gemeente goed moet luisteren naar je inwoners en doen wat je belooft. 

Happy People Hulst

Gemeente Schouwen-Duiveland
Marlys Schild (Beleidsmedewerker Volksgezondheid en GGZ) vertelde over het project Welzijn op recept. Voor dit project zijn GIDS-gelden beschikbaar gesteld in combinatie met innovatiegeld. Dit project is voor inwoners die met psychosociale klachten bij de huisarts of bij een andere zorgverlener komen. Deze mensen krijgen i.p.v. medische of psychologische behandelingen een recept om deel te nemen aan een welzijnsactiviteit (vrijwilligerswerk, creatieve activiteit, etc.). Uit landelijke ervaring blijkt dat deelname aan deze activiteiten de klachten van de deelnemers kan verminderen.

Bianca Noomen regiobijeenkomst Zeeland

Gemeente Tholen
Vincent Burger (beleidsmedewerker) en @Bianca Noomen (projectleider GIDS en zelfstandige) nemen ons mee in de successen in de Ambachtenwijk van Tholen aan de hand van een presentatie. De wijk heeft een imagoverandering ondergaan door GIDS, wat samen met de bewoners in gang is gezet. Door deze omwenteling constateert ze dat de inwoners van de wijk meer trots en saamhorigheid laten zien. Uitdaging voor de gemeente is volgens Bianca om te kunnen meten wanneer een activiteit een succes is geworden. De wijk is in beweging door de activiteiten, maar wat betekent dit dan voor de gezondheidsachterstanden van de inwoners?

Jolanda van der Velden Huisarts Pharos workshop

Workshop gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid
Huisarts en Pharos collega @Jolanda van der Velden verzorgde de workshop gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid. Ze geeft aan dat 29% van de Nederlandse bevolking beperkte gezondheidsvaardigheden heeft, wat een groot effect heeft op de gezondheid van deze mensen. Bij migranten met laaggeletterdheid speelt er soms nog een extra factor mee, als hij of zij een taalbarrière en een beperkte opleidingsachtergrond heeft. Dit verhoogt de kans op problemen.

Tijdens de interactieve workshop werden vragen gesteld door de deelnemers als: 

  1. De brieven van de gemeente aan de inwoners zijn zo opgesteld dat ze juridisch kloppen. Wat heeft de gemeente er aan als de inwoners de brieven niet begrijpen? Waarom zou er geen begrijpelijke taal gebruikt kunnen worden? 
  2. Wanneer ik informatie verspreid aan inwoners wil ik weten of de boodschap helder is. Hoe weet ik dat mijn doelgroep het snapt? Hoe kan ik dit dan testen? Antwoord op deze vraag is dat dit o.a. via Testpanels van ABC kan. Een Testpanel kijkt of de teksten begrijpelijk zijn. Ze kijken of de woorden niet te moeilijk zijn, zinnen niet te lang en ingewikkeld zijn en of de vormgeving van de tekst niet verwarrend is. Het Testpanel heeft onder andere ervaring met het testen van brochures voor gemeentes, de bewegwijzering in ziekenhuizen, websites van bedrijven en formulieren van de overheid.

Verhalen waarbij (voormalig) laaggeletterde taalambassadeurs vertellen over hun ervaringen met gemeente en zorginstellingen vind je op het Youtube-kanaal van Pharos. Daarnaast is aanvullende informatie te vinden op de website van Pharos en op het platform van Gezond in.

Gemeenten Zeeland

Conclusies van de dag

  • De brede kijk op de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden van andere collega gemeenten geeft geschikte informatie om te gebruiken bij het opstellen en uitvoeren van beleid in de eigen gemeente. 
  • De informatie op een regiobijeenkomst is voor zowel GIDS-gemeenten als niet GIDS-gemeenten nuttig.
  • De deelnemers willen vaker deelnemen aan een regiobijeenkomst. Voorstel van de deelnemers is om één keer per jaar een bijeenkomst te organiseren waar de gemeenten hun GIDS-aanpak met elkaar kunnen delen. Daarbij kan ook aandacht zijn voor intervisie. Daarnaast stelt men voor één keer per jaar een thema centraal te stellen op een bijeenkomst. De twee aparte bijeenkomsten geven tijd en ruimte om de diepte in te gaan.
  • Er zijn verschillende thema’s opgenoemd voor de bijeenkomsten: Omgevingswet, Armoede en Gezondheid, en Monitoring. Bij deze bijeenkomsten zijn ook collega’s van de andere domeinen van harte welkom, om samen op te trekken en kennis te halen en brengen.
  • Annelies stelt voor om, als het thema zich er voor leent, de bijeenkomst wat breder te trekken ook bijvoorbeeld West-Brabant en Zuid-Holland Zuid uit te nodigen.
  • Alle regiobijeenkomsten worden samen met GGD Zeeland afgestemd en georganiseerd.

Gemeenten Zeeland Regiobijeenkomst Gezond in

Trefwoorden: Goes, Zeeland, regiobijeenkomst
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur Gezond In...
Organisatie: Pharos
Functie: Projectleider
Organisatie: Waarnemend huisarts
Functie: Huisarts
Organisatie: Tholen
Functie: Projectleider GIDS
Organisatie: Tholen
Functie: Projectleider GIDS
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen