Aanpak gezondheidsverschillen in Hoogeveen: Starten voor de geboorte.

Praktijkvoorbeeld

Goede Start richt zich op het zo vroeg mogelijk signaleren van zorgvragen, problemen of risico’s die een gezonde groei en/of ontwikkeling van het kind kunnen belemmeren. Zo zorgen we ervoor dat in de eerste 1000 dagen van het kind de basis wordt gelegd die voor de rest van zijn of haar leven van doorslaggevende betekenis is.

Deze video is ontwikkeld vanuit het programma Goede Start - Kans voor de Veenkoloniën​.

Goede start verbindt en stimuleert samenwerking tussen betrokkenen rondom het gezin met een focus op de eerste 1000 dagen van het kind. Hier hoort ook de anticonceptie vanaf 14 jaar en preconceptieperiode van (aanstaande) ouders bij. Door een gezamenlijke aanpak van alle betrokken professionals bij het gezin en bij de zwangerschap, wordt de ondersteuning geboden die nodig is. Deze benadering op maat maakt het verschil.

Dit doen we door het benutten van bewezen extra impact van:

  1. Collectieve aanpak in zorgverlening en voorlichting;
  2. Gestructureerde vroeg signalering en afstemming met gezin over de benodigde ondersteuning;
  3. Individuele (en intensieve geïntegreerde) programma’s voor risico’s van voorspelbare verslechterde gezondheid voor de volgende generatie.

1: Het samen versterken van zelfredzaamheid, sociale verbondenheid en participatie

Zwangeren en ouders van zuigelingen doorlopen als groep tijdens de zwangerschap en eerste levensjaren van het kind. Op het voortgezet onderwijs worden themadagen “Relaties en seksualiteit” georganiseerd. Ook is er aandacht voor een positieve omgeving waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is.

Vanuit de collectieve (samen) aanpak versterkt Goede Start het netwerk van gezinnen en jongeren structureel, realiseren we een verschuiving naar gelijkwaardigheid in de dialoog met het gezin en ontwikkelen een positieve omgeving voor het gezin. Deze onderdelen dragen concreet bij aan het aanpakken van gezondheidsachterstanden van inwoners, verbeteren van zorguitkomsten en een kansrijke start van de volgende generatie.

2: Continue afstemming met gezin en steun op maat

Naar aanleiding van gestructureerde vroegsignalering verkennen we samen met het gezin of er een aanvullende zorgvraag is naast de aangeboden standaardzorg.

Indien dit het geval is, dan bespreken we samen met het gezin wat de benodigde / gewenste ondersteuning is en stellen we een plan op voor de benodigde steun op maat. Aan de hand van dit plan wordt op een zo laagdrempelig mogelijke manier het benodigde netwerk van ondersteuners / professionals ingeschakeld. Het gezin ontvangt deze benodigde ondersteuning totdat de aanvullende zorgvraag is weggenomen.

Afhankelijk van het aantal en soort risico's en behoeften enerzijds en de zelfredzaamheid van het gezin anderzijds organiseren we vanuit Goede Start lokaal passende en doelmatige steun op maat.

3: Er vol voor gaan: doorbreken generatie-op-generatie kwetsbaarheid door gedragen brede aanpak

Voor het doorbreken van generatie-armoede stellen partners van Goede Start samen effectieve aanpakken beschikbaar die op gemeentelijk niveau een bewezen impact hebben op belangrijke risico’s (op voorspelbare verslechterde gezondheid en kansen van de huidige én volgende populatie): gezondheidsvaardigheden, gezond gewicht, rookvrije generatie, en armoede.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Samen: 50% van de zwangeren neemt deel aan Samen Zwanger, waar thema’s als leefstijl, relaties en ouderschap aan de orde komen. Kraamverzorgsters zien dat de vrouwen die hieraan hebben deelgenomen beter voorbereid zijn op het moederschap. Ook hebben ze tijdens, maar ook na de zwangerschap, meer steun van groepsgenoten. Hun sociaal netwerk is verstevigd. Aanstaande ouders met een kinderwens zijn lastig te bereiken. We hebben daarom een animatie over het belang van preconceptie op de gezondheid van het kind gemaakt.

Steun op Maat: Verloskundigen nemen een bredere intake bij de zwangere af. Op deze manier kunnen de juiste professionals ingeschakeld worden om ondersteuning te bieden. Niet alleen op medisch gebied maar ook op sociaal gebied. De lijntjes met jeugdhulp zijn kort.

Er vol voor gaan: Op dit moment zijn we bezig om alle ontwikkelde onderdelen duurzaam te verankeren en te verbinden in de lokale setting in Hoogeveen.

Zijn er al resultaten?

Samen: 40% deelname aan Centering Pregnancy. Deelname van lage SES zwangeren is nog geen 40%, maar in elke groep doen er één of twee mee. De jaarlijkse voorlichting op scholen wordt zeer goed gewaardeerd door leerlingen.

Steun op maat: Er is een link gelegd tussen de medische en (psycho)sociale zorg. Zorgprofessionals en hulpverleners werken nauw samen tijdens de zwangerschap; de verloskundige roept de hulp van het CJG in als er niet-medische problematiek speelt. Hoe eerder de interventie mogelijk is, hoe minder het tot een groot probleem kan uitgroeien.

Alle verloskundigen en een aantal jeugdverpleegkundigen in Hoogeveen en omgeving zijn getraind in brede vroegsignalering. Samen met elke zwangere wordt aan de hand van een landelijk erkende vragenlijst de gezinssituatie in beeld gebracht en indien nodig / gewenst de acties voor ondersteuning in gang gezet. Evaluatie toont aan dat dankzij de vroegsignalering in 2018 4x zoveel kwetsbare zwangeren/gezinnen worden bereikt t.o.v. 2017.

Er vol voor gaan: Wethouder Gert Vos uit Hoogeveen is ambassadeur voor het landelijke programma Kansrijke Start. Daarnaast organiseert de gemeente Hoogeveen voor de groep meest kwetsbare gezinnen samen met Goede Start vanaf 2019 de beschikbaarheid van een bewezen effectieve intensieve 1000 dagen aanpak.

Contact

Organisatie: Gemeente Hoogeveen, Mijn Goede Start
Esther Knapen (Beleidsadviseur gemeente Hoogeveen). e.knapen@dewoldenhoogeveen.nl
Paul Asbreuk (Projectleider Goede Start). Paul.asbreuk@impology.com

Wil je meer weten? Lees dan hier verder. 

Contact

Organisatie: Pharos
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen