Vroeg er op af

Voor mensen met beginnende schulden die normaal niet bij hulpverlenende instanties in beeld zijn

Samenvatting

Armoede en schulden hebben een grote impact op gezondheid. Daarom zet Kampen GIDS gelden in op vroegsignalering van schuldenproblematiek.

Gemeente Kampen biedt schulddienstverlening aan inwoners met schulden en werkt een aantal externe ketenpartners mee in het voorliggende veld aan hulp en thuisadministratie. Vaak blijkt een groot deel van de groep inwoners met schulden zich pas te melden als de schulden zijn opgelopen en er geen andere uitweg meer is. Met als gevolg; een ‘duur’ schuldregelingstraject. Tegelijkertijd wordt in veel van deze gevallen ingezet op andere langdurige en dure vormen van hulpverlening, zoals begeleiding of behandeling huisarts in verband met depressie etc.

Dit valt te voorkomen door meer outreachend te werk te gaan bij inwoners met beginnende schulden (bijvoorbeeld 1 of 2 maanden huurachterstand). Door vroegtijdig te signaleren en samen met de inwoner te inventariseren wat de oorzaak van de achterstand is, afspraken te maken en mensen te begeleiden kunnen verder oplopende schulden voorkomen worden (versterken eigen kracht en daarmee de zelfredzaamheid).

Het voorstel is om te beginnen met Vroeg er op af, samen met maatschappelijk werk, Financiën op koers, gemeente en de woningcorporaties. Deze laatste hebben er belang bij dat huurachterstand snel wordt opgelost vanwege de hoge kosten van inning en uithuisplaatsingen. Vroeg er op af is een vervolg op Leren met de Wortmanflats.  

Door de huurders met een beginnende huurachterstand op tijd in beeld te krijgen, kunnen instrumenten ingezet worden waardoor de achterstand niet verder oploopt. Daarnaast kan er dan gesignaleerd worden of er nog meer problemen spelen in een desbetreffend huishouden. Ook hierbij geldt, dat wanneer er in een vroeg stadium gesignaleerd wordt, er waarschijnlijk een lichtere inzet van ondersteuning nodig is. Hiermee wordt voorkomen dat er later hoge kosten gemaakt moeten worden voor schulddienstverlening, beschermingsbewind, zware vorm van budgetbeheer en/of langdurig budgetbeheer en andere hulpverleningstrajecten.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Het programma moet nog starten. Wordt vervolgd.

Zijn er al resultaten?

De uitgangspunten van Vroeg er op af zijn:

  1. Versterken van de eigen kracht door inwoners in een vroeg stadium zelfredzaam te maken met betrekking tot hun financiën in plaats van afhankelijk van de gemeente en/of externe partners in een later stadium.
  2. Creëren van rust en overzicht in de financiële situatie en thuisadministratie.
  3. Door financiële problemen ontstaan er eerder depressies, gezondheidsklachten etc. Door het voorkomen van financiële problemen wordt ook andere problematiek voorkomen.
  4. Korte lijntjes tussen hulpverlening, gemeente, CJG, ‘Financiën op koers’ en andere externe partners zodat de inwoner op de juiste wijze geholpen wordt.

Contact

Organisatie: Kampen
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Adviseur Gezond in...

GIDS gemeente Kampen werkt ook aan het versterken van financiële zelfredzaamheid van inwoners door middel van het project Financiën op Koers: één centraal aanmeldpunt waar mensen met al hun financiële vragen terechtkunnen.  

Adviseur Gezond in...

In meerdere gemeenten wordt ingezet op de vroegsignalering van schuldenproblematiek. Zo is gemeente Arnhem gestart met de proeftuin Vroegsignalering Risicovolle Schulden.

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen