Hier vind je nuttige praktijkbeschrijvingen die te maken hebben met Gezond in...

Training Effectief communiceren met laaggeletterden

Veel mensen in achterstandssituaties hebben beperkte gezondheidsvaardigheden en/of zijn laaggeletterd. Daardoor hebben zij moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Dit kan gevolgen hebben voor therapietrouw, zorggebruik en zelfmanagement. In de aanpak van gezondheidsachterstanden kunt u aandacht besteden aan het versterken van gezondheidsvaardigheden en taalvaardigheid. Ook is het belangrijk dat zorgverleners en gezondheidsbevorderaars hun communicatie beter aansluiten op het scholingsniveau en het niveau Nederlands van de patiënt of cliënt. Dit biedt de training ‘Effectief communiceren met laaggeletterden’.
1282

Populatiemanagement in Enschede

Meer gezondheid, participatie in de samenleving en welbevinden met een betere kwaliteit voor minder kosten. Dat is de insteek voor de pilot populatiemanagement, waarin de gemeente Enschede, zorgverzekeraar Menzis en negen Enschedese zorgorganisaties samenwerken. Door meer samenwerking tussen de partijen en financiering vanuit één gezamenlijke bron i.p.v. verschillende budgetten worden de professionals in de wijk in staat gesteld efficiënter te werk te gaan.
1224

Gezonde Wijkaanpak Amersfoort

Met de Gezonde Wijkaanpak werkt de gemeente Amersfoort in de wijken Koppel/Schothorst en Amersfoort Zuid aan het beter verbinden van de zorg met de betrokken organisaties in het Sociaal Domein. Met de GIDS middelen versterkt Amersfoort deze aanpak en breidt deze uit over meer wijken.
4081

Preventie via de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering minima)

In de regio Hollands Midden bieden 18 gemeenten hun minima de gemeentepolis van Zorg en Zekerheid aan. Inwoners met een inkomen tot 110-130% (wisselend per gemeente) van het geldende bijstandsniveau kunnen deze verzekering met korting afsluiten. Voor een relatief laag bedrag zijn zij aanvullend verzekerd. In dit pakket zijn een aantal preventieve interventies opgenomen waaronder een beweegprogramma met als doel dat deze doelgroep op een laagdrempelige manier begeleiding kan krijgen bij een gezonde leefstijl.
2537

M@ZL - Medische Advisering Ziekgemelde Leerling

M@ZL draagt bij aan verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door in te zetten op participatie en gezondheid van leerlingen. M@ZL maakt duidelijk wie, wanneer en met welk doel het ziekteverzuim bespreekt met leerling en ouders. Samen wordt gewerkt aan de weg terug naar school.
2902

Vitaal Vechtdal

Met regionale organisaties en bewoners zet Vitaal Vechtdal een beweging in naar gezondheid en vitaliteit van het Vechtdal.
678

Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Met eerstelijns zorgverleners en patiënten en in samenwerking met het NHG heeft Pharos een aanpak ontwikkeld ter ondersteuning van de behandeling van migrantenpatiënten met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
652

Op wijksafari in Amsterdam

De start voor samenwerken rond gezondheidsachterstanden in de wijk is elkaar kennen. Met een wijksafari lukt dat! “Ik had geen idee! Dit zou ieder jaar georganiseerd moeten”, aldus een van de praktijkondersteuners. Al fietsend door de buurt, waar huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes het sociaal maatschappelijke aanbod (beter) leren kennen. Zelf ervaren wat er gebeurt in wijk op ál die plekken waar welzijns- én informeel aanbod er voor moet zorgen dat bewoners actief(ver) worden en (actiever) participeren.
1441

Den Bosch werkt samen aan een ketenaanpak Overgewicht bij kinderen

Het verminderen van overgewicht en obesitas bij kinderen, vraagt om een ketenaanpak in de wijk. Vanuit die visie hebben GGD Hart voor Brabant, de JOGG-gemeente ’s-Hertogenbosch en het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een succesvolle pilot uitgevoerd in ’s-Hertogenbosch- Noord. Met subsidie van het ministerie van VWS is het project uitgebouwd tot een Proeftuin gericht op het realiseren ketenaanpak overgewicht voor kinderen van 0-12 en 12-18 jaar (looptijd tot eind 2016).
1134

Goede start Hoogeveen

Zwangere en hun (ongeboren) kind uit achterstandssituaties lopen een groter risico op sterfte en/of ziekte de maanden voor en kort na de geboorte. Medische én niet-medische factoren, zoals leef- en omgevingsomstandigheden of psychosociale problematiek binnen kwetsbare gezinnen, spelen hierin een rol. Inzetten op een gezonde start kan dan ook een onderdeel zijn van de aanpak van gezondheidsachterstanden. In Hoogeveen werd in 2011 gestart met ‘Goede Start’ om de generatie op generatie problematiek te doorbreken.
1077

Samenwerken in de wijk in Veenendaal

In GIDS gemeente Veenendaal wordt samengewerkt in het JES gebied aan de aanpak van gezondheidsverschillen. Er wordt ingezet op meerdere sporen. Het spoor Preventie & zorg kon extra aandacht gebruiken, m.n. het verbinden van de preventieve activiteiten in de wijk met de eerstelijnszorg. Begin maart 2017 vond daarvoor een werkbijeenkomst plaats.
828

Het Wijkleerteam in Ooststellingwerf

Ouderen worden geacht langer thuis te blijven wonen. Daarom wordt er steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Het Wijkleerteam in Ooststellingwerf, dat mede vanuit GIDS wordt gefinancierd, probeert in de vraag naar dagelijkse zorg tegemoet te komen. Dit doen ze door in de zorg stageplaatsen aan te bieden in de wijk. Hier worden niet alleen ouderen geholpen, maar krijgen herintreders ook meer kansen op de arbeidsmarkt. Want participeren in de samenleving maakt mensen gezond en andersom.
1728

Resto VanHarte in Arnhem

De gemeente Arnhem zet GIDS-gelden in om het lokale succes van Resto VanHarte uit te breiden. De laagdrempelige restaurants zijn een ontmoetingsplek voor mensen die door maatschappelijke of persoonlijke veranderingen, in een sociaal isolement zijn geraakt. Met de gemeenschappelijke eettafel als ontmoetingsplaats en bindmiddel in de wijk helpt Resto VanHarte deze mensen weer op weg in de samenleving.
758

Minder kinderen te zwaar in Amsterdam

Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) zet de gemeente Amsterdam in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht en obesitas onder de Amsterdamse jeugd. Wat het programma kenmerkt: een integrale, stadsbrede aanpak die focust op de prioriteitsbuurten. Daarbij wordt ingezet op meerdere sporen: gedrag & vaardigheden, participatie, preventie & zorg en fysieke omgeving. Met GIDS middelen wordt de community aanpak (samen met inwoners) versterkt.
875

GIDS-aanpak gericht op ouderen in Montferland

Gezondheidsachterstanden zijn er in alle leeftijdsgroepen, ook bij ouderen. De gemeente Montferland heeft te maken met bovengemiddelde vergrijzing. Daarom heeft de gemeente besloten de GIDS-aanpak vooral op ouderen te richten. De gemeente legt huisbezoeken af om met de ouderen te bekijken hoe het gaat en waar ruimte is voor verbetering. In aanvulling hierop wordt ook aandacht besteed aan valpreventie.
473

Beweegtuin brengt mensen bij elkaar in de gemeente Hellendoorn

Een aantal GIDS-gemeenten zet in het kader van gezondheidsachterstanden in op het spoor ‘Fysieke omgeving’. Soms kunnen eenvoudige veranderingen in de fysieke omgeving veel opleveren. Dat merkte de gemeente Hellendoorn na de realisering van een beweegtuin in het nieuw aangelegde Blokkenpark in Nijverdal.
1180

De Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag

Gezondheidsachterstanden structureel aanpakken vraagt om een andere manier van denken. GIDS-gemeente Deventer en Eno Zorgverzekeraar hebben de handen ineen geslagen om hieraan te werken op het niveau van bewoners, professionals, organisaties en systeem. Daarbij staan juist gezondheid en gedrag centraal in plaats van ziekte en zorg.
852

Samen gezond spreekuur in ‘s-Hertogenbosch

Binnen een integrale aanpak om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een goede samenwerking tussen de eerstelijn en het welzijn/nulde lijn belangrijk. Veel patiënten van huisartsen en paramedici zijn gebaat bij een doorverwijzing naar welzijn of activiteiten in de buurt, omdat veel patiënten bij hen komen met niet-medische problemen. Het is belangrijk dat zorgprofessionals weten waar ze deze patiënten naartoe kunnen verwijzen. In ’s-Hertogenbosch zijn daarom met o.a. de GIDS-middelen ‘Samen gezond spreekuren’ georganiseerd.
522

Huisartscoördinator gemeente Emmen

Gezondheidsachterstanden worden door meerdere, vaak niet-medische factoren veroorzaakt (denk aan armoede, schulden, huisvestingsproblematiek etc.). Om ervoor te zorgen dat mensen die bij de huisarts komen voor hun niet-medische klachten de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, wordt in Emmen gewerkt met een huisartscoördinator. Hij is een schakel tussen de gemeente en de eerstelijnszorgverleners in Emmen.
432

Schiedam gaat voor een gezonde start!

De GIDS-gemeente Schiedam werkt al enkele jaren aan een gezonde start voor ieder kind in de gemeente. Bij de aanpak van deze gezondheidsachterstanden rondom de geboorte spelen medische factoren en niet-medische factoren een rol. Schiedam werkt hiervoor sinds 2011 samen met onderzoeksprogramma Healthy Pregnancy 4All (HP4All), van het Erasmus MC. In die periode is een sterke daling te zien in babysterfte, vroeggeboorte en een laag geboortegewicht.
318

Gemeente Apeldoorn gaat door met de aanpak Gezonde Families

De GIDS-gemeente Apeldoorn zet binnen de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden in op het verbeteren van preventie & zorg voor jongeren met (voornamelijk) een migratieachtergrond. In 2015 startten zij met de aanpak Gezonde Families. Na evaluatie is de aanpak gecontinueerd en geborgd. Lees verder in dit voorbeeld hoe deze jongeren de zorg gingen accepteren met behulp van peers.
351
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen