Kansrijk van Start in Heerlen

Procesgericht van hiaat naar actie

Samenvatting

Heerlen en de hele parkstadregio hebben grote gezondheidsachterstanden, die al jong zichtbaar zijn. Zo heeft Heerlen, vergeleken met het landelijke gemiddelde, een hoge babysterfte en minder goede gezondheid van het (ongeboren) kind. ‘Het is 2 voor 12 in onze kwetsbare buurten’, zo gaf het college aan. Tijd om in actie te komen.

In maart 2017 heeft Parkstad daarom samen met Zuyd Hogeschool alle relevante partijen uitgenodigd voor een werkconferentie om het onderwerp op de kaart te zetten. Tijdens de conferentie is met de partners uit meerdere domeinen (medisch, sociaal-maatschappelijk, onderwijs, zorgverzekeraars etc.) gekeken naar de problematiek. Wat vooral duidelijk werd, was weinig samenhang en regie in de aanpak. Aandacht was nodig voor samenwerking tussen de verschillende professionals, vroegsignalering en monitoring.

Om dit te kunnen realiseren werd het Actieprogramma Kansrijk van Start 2018-2020 ontwikkeld. Doel van dit programma is het creëren van bewustwording van de problematiek én het verminderen van ongunstige sociale- en omgevingsfactoren voor een kansrijke start.

In overleg met partners zijn de bouwstenen voor het actieprogramma verder geïnventariseerd en geanalyseerd.  De gewenste situatie werd vergeleken met de huidige situatie. Vervolgens is de gewenste situatie getoetst op aspecten als draagvlak, maakbaarheid en haalbaarheid, Dit heeft geleid tot 4 actielijnen met in totaal 20 activiteiten/projecten:

  1. Professionalisering/ deskundigheidsbevordering
  2. Directe impact, agendering, activering
  3. Samenwerken/verbinden/ lokale situatie
  4. Preventie, voorlichting en stimuleren eigen kracht doelgroep

Alle partners hebben zich inhoudelijk en financieel gecommitteerd aan het Programma Kansrijk van Start Heerlen. Door de inzet van een projectleider neemt de gemeente Heerlen de regierol bij het realiseren van samenhang, het zicht houden op de behoeften en het voorkomen van overlap van de activiteiten/deelprojecten. Dit gebeurt samen met alle partners en een stuurgroep.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • De gemeente heeft een programmamanager aangesteld die het overzicht houdt op het gehele actieprogramma. Hierdoor kan de gemeente de regierol behouden en samenhang creëren.
  • Door vooraf uitgebreid in kaart te brengen wat er nodig is om een kansrijke start te realiseren, konden passende interventies worden gekozen die hierop aansluiten. Zo zorg je voor een aanpak op maat.
  • Partners zijn vanaf het begin betrokken en waren bewust van de urgentie van het probleem. Dit heeft ertoe geleid dat ze zich hebben gecommitteerd aan het programma.
  • Het is belangrijk te realiseren dat partners, zoals verloskundigen en gynaecologen, tijd vrij moeten maken om bij te dragen aan het actieprogramma. Dat kan alleen als zij de urgentie onderkennen.

Zijn er al resultaten?

Momenteel wordt het actieprogramma uitgevoerd. Er ontstaat steeds meer afstemming en verbinding tussen partijen in de uitvoering, ook tussen het medisch en sociaal domein. Om te kunnen beoordelen hoe het actieprogramma precies wordt uitgevoerd en wat het oplevert, gaat de gemeente uitgebreid monitoren. De gemeente heeft de GGD de opdracht gegeven ieder jaar een procesevaluatie uit te voeren. Er zijn voornemens een nul- en nameting te laten doen. De effectenevaluatie is uitbesteed aan het CBS.

Meer lezen  over de inhoud van het Actieprogramma Kansrijk van Start? Klik dan hier. 

Op de website "Sjpruut" vinden ouders voor elke fase van het kind informatie om hen op weg te helpen en sinds 3 juli is het Sjpruut Café geopend voor zwangere vrouwen of jonge ouders. Met alle initiatieven maakt Sjpruut kansrijke verbindingen met jonge ouders met verwijzing naar directe ondersteuning en hulp.

Werkt jouw gemeente ook aan een gezonde en kansrijke start voor ieder kind en wil je gebruik maken van de ondersteuning van de adviseurs van Pharos? Kijk dan hier voor meer informatie over het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.  

Contact

Naam: Annemie Akkermans
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen