5 sporen van de integrale aanpak

De GIDS-gemeenten zijn zicht ervan bewust dat de aanpak van gezondheidsverschillen vraagt om een integrale aanpak en een domeinoverstijgende werkwijze. In de survey werd duidelijk dat de grote meerderheid van de GIDS-gemeenten de verschillende 5 sporen een plek heeft gegeven in hun aanpak:

Domeinoverstijgende samenwerking

Om deze integrale aanpak goed vorm te geven, is een domeinoverstijgende samenwerking nodig. Gemeenten beseffen dit en hebben in de afgelopen jaren hierop ingezet. In de praktijk bleek de koppeling met het sociaal domein voor veel gemeenten gemakkelijker dan met het ruimtelijk domein. Van de GIDS-gemeenten heeft 70% de fysieke omgeving inmiddels een plek gegeven in hun lokale aanpak van gezondheidsverschillen. Dit is een verbetering vergeleken met de eerste meting uit 2015, toen dit percentage op 59% lag; een ontwikkeling die ook deels samen lijkt te hangen met de impuls door de komst van de Omgevingswet.

Voorwaarden voor succes

Bij de ontwikkeling en uitvoering van de lokale aanpak van gezondheidsverschillen spelen verschillende factoren een doorslaggevende rol. Het stimuleringsprogramma werkte daarom sinds de start met acht pijlers. Deze pijlers zijn succesvoorwaarden die net als de vijf sporen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. In de loop der jaren is op basis van de ervaringen steeds meer de nadruk gelegd op de eerste vijf pijlers.

  1. Burgers zijn hoofdrolspelers
  2. Differentiatie is een must
  3. Bestuurlijke betrokkenheid
  4. Proces even belangrijk als inhoud
  5. Monitoren voortgang en resultaten
  6. Synergie circuits
  7. Publiek en privaat
  8. Sociale marketing op alle niveaus