Privacy statement en cookieverklaring

GezondIn hecht grote waarde aan jouw privacy. In dit privacy statement staat beschreven hoe GezondIn omgaat met persoonsgegevens, welke rechten je hebt en met wie je contact kunt opnemen als je meer informatie wilt.

GezondIn verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

GezondIn is gevestigd in Utrecht en aan de Arthur van Schendelstraat 600. GezondIn is bereikbaar via 030 2349800 of info@gezondin.nu.

Jouw persoonsgegevens

GezondIn neemt het voorkomen van misbruik van jouw persoonlijke gegevens zeer serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om tijdens verwerking en opslag van gegevens misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te beletten.

Met wie delen we je gegevens?

GezondIn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Deze gegevens verwerken wij omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt, bijvoorbeeld:

 • je ontvangt de nieuwsbrief van GezondIn
 • je neemt deel aan een training of een bijeenkomst
 • je zit in een sollicitatieprocedure bij GezondIn
 • je hebt een tijdelijk contract bij GezondIn

Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens: straat, huisnummer, postcode, plaats en land
 • Geboorteplaats en -datum
 • Sector, organisatie en functie waarin je werkzaam bent
 • Titel

Verwerkt GezondIn bijzondere persoonsgegevens?

Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke overtuigingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken, alsook gegevens over gezondheid of psychische gesteldheid van personen, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid en gegevens van strafrechtelijke aard.

GezondIn verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

GezondIn bewaart je persoonsgegevens nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

GezondIn hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

 • GezondIn houdt zich aan de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.
 • Gegevens van sollicitanten worden bewaard tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure dan wel, met toestemming van betrokkene tot een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure;
 • Informatie die nodig is om verplichtingen en financiële positie van GezondIn vast te stellen wordt 7 jaar bewaard;
 • Indien nodig voor de afwikkeling van een wettelijke verplichting of gerechtelijke procedure kan de daarvoor benodigde persoonsgegevens langer worden bewaard.

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van mijn persoonsgegevens?

GezondIn is eindverantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. GezondIn heeft een functionaris gegevensbescherming. Deze taak is belegd bij de directiesecretaris van Pharos.

Cookies

Op de websites van GezondIn wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Pharos gebruikt cookies die er voor zorgen;

 • dat de website optimaal functioneert in gebruiksgemak
 • dat informatie wordt geleverd om dit verder te optimaliseren.

De websites van GezondIn plaatsen tracking cookies. Deze cookies leveren informatie die door Google Analytics worden verwerkt.

Belangrijk om te weten

 • De gegevens worden geanonimiseerd naar Google Analytics verstuurd, doordat IP-adressen gemaskeerd worden. Je activiteiten op de websites worden geregistreerd, maar kunnen niet worden gekoppeld aan een IP adres en/of persoonsgegevens
 • GezondIn heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst getekend met Google
 • GezondIn stuurt geen data door naar Google voor aanvullende Google-diensten

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Twitter

GezondIn heeft een account op Twitter. Door onze social media kanalen te bezoeken en/of de op of via deze social media pagina aangeboden informatie te gebruiken of te delen verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van de geldende disclaimers van GezondIn en de daarin genoemde huisregels.

Gebruik van foto’s en video’s

GezondIn maakt regelmatig foto’s of video’s tijdens evenementen. Deze worden gebruikt voor voorlichtingsdoeleinden of om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van onze activiteiten, met in acht name van het portretrecht. Deze worden gepubliceerd op onze websites en social media kanalen. Voorafgaand aan elke activiteit geven we aan dat er foto’s of video’s gemaakt kunnen worden. Je kunt voorafgaand aan elke activiteit bij ons bekend maken als u daar geen prijs op stelt. GezondIn is echter niet verantwoordelijk voor bezoekers die foto’s of video’s maken en die publiceren.

Mocht je toch een foto van jezelf tegenkomen die er per ongeluk op staat neem dan contact met ons op via info@gezondin.nu, dan verwijderen wij de foto.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door GezondIn.

Als je naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen hebt of je wilt je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, laat het ons weten via info@gezondin.nu.

GezondIn reageert zo snel mogelijk op je verzoek.

Klachten

Mocht je het niet eens zijn met de wijze waarop GezondIn omgaat met jouw persoonsgegevens dan horen wij dat graag van je en zoeken we met je naar een oplossing.

Wijzigingen

GezondIn behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Het meest actuele privacy statement is te vinden op www.gezondin.nu

Wij adviseren je regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien GezondIn een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), en in nieuwsbrieven van GezondIn.