Landelijk

In de afgelopen 8 jaar speelt het stimuleringsprogramma ook op landelijk niveau een steeds actievere rol. Het stimuleringsprogramma heeft zich aan verschillende landelijke overlegtafels hard gemaakt voor de prioritering van het thema sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Verschillende gesprekspartners benadrukken dat er vanuit het programma is ingezet op een lobbyrol en spreken hierover waardering uit.

In de infographic ziet u waaraan het programma heeft bijgedragen:

In de gesprekken met stakeholders werd een mooi beeld geschetst van de ontwikkeling in de samenwerking met landelijke partners en de rol van het stimuleringsprogramma.

Het stimuleringsprogramma staat met een been in de theorie en met het andere been in de (lokale) praktijk van beleid en uitvoering. Dit is een sterke combinatie. Voor gemeenten heeft het programma een gidsende functie in het brede landschap aan kennis en landelijke actoren binnen dit speelveld.

Kennisdeling: schakel tussen theorie en praktijk

Andersom beschrijven landelijke stakeholders GezondIn als een belangrijke (en soms zelfs onmisbare) schakel met oren en ogen in de lokale praktijk. Zij hebben waardering voor de manier waarop deze kennis wordt benut in de formele en informele samenwerking op gezondheidsthema’s.

Door de jaren heen heeft het programma zich gepositioneerd als een speler met autoriteit op het gebied van kennis over de aanpak van gezondheidsverschillen. Zo vind je in de kennisbank diverse materialen waar je in de dagelijkse praktijk mee aan de slag kan.

Brugfunctie Rijk en gemeenten

Het programma vervult een brugfunctie tussen het Rijk en de gemeenten. Deze brugfunctie kwam bijvoorbeeld tot uiting bij de preventieakkoorden en de bijdrage aan de landelijke nota Volksgezondheid. Het programma organiseert op verschillende thema’s samenwerking, afstemming en ontmoeting, bijvoorbeeld tussen vertegenwoordigers van GezondIn, de Wethoudersgroep (VWS wordt uitgenodigd en schuift vaak aan bij de Wethoudersgroep), Rijksambtenaren en de staatssecretaris. Er werden verder onder meer werkbezoeken voor twee Staatssecretarissen, de voormalig Secretaris-Generaal van VWS en verschillende Kamerleden aan GIDS-gemeenten georganiseerd. Voor deze brugfunctie bestaat waardering bij het Rijk. Ook gemeenten benadrukken het belang hiervan, omdat deze de verbinding van het Rijk met de lokale situatie versterkt.

Samenwerking met stakeholders

De samenwerking tussen GezondIn en meerdere stakeholders is in de loop van het programma geïntensiveerd. Het stakeholdersoverleg wordt gewaardeerd vanwege de netwerkfunctie en het delen van kennis en ervaring. Veel stakeholders benadrukken hierbij dat het belangrijk is om de samenwerking op dit thema tussen de verschillende landelijke partijen te blijven opzoeken en verstevigen.