Kennisdossier - 8 juni 2020

Kennisdossier sociale omgeving

De sociale omgeving beïnvloedt gedrag, gevoel van veiligheid en gezondheid. In een gezonde sociale omgeving wonen mensen veilig, is de samenhang in de buurt groot en krijgen mensen steun. Dit geeft hen de mogelijkheid om zich te ontplooien, sociale contacten te leggen en om zich te ontspannen. Dit kennisdossier biedt enkele praktische handvatten en inspirerende voorbeelden voor de concrete invulling van het spoor Sociale omgeving.

Open

Laatste update:
24 februari 2024

Tips

 • Werk samen met belangengroepen, cliëntenraden en zelforganisaties. Zij kunnen veranderingen aankaarten zoals de toegankelijkheid van (buurt)voorzieningen en zien de effecten van sociale wet- en regelgeving.
 • Organiseer sociaal culturele activiteiten om de omgeving van mensen met een tekort aan sociale steun ‘contactrijker’ te maken. Activiteiten die hieraan bijdragen zijn koffieinloopochtenden in een dienstencentrum, gezelschapsspelen, gymnastiekgroepjes en andere groepsactiviteiten als samen een blokje om na het eten, zingen of schilderen. Betrek inwoners in de keuze voor activiteiten.
 • Speel in op de trend: er ontstaat een nieuwe sociale infrastructuur op buurtniveau zoals ruilsystemen, voedselbanken, buurtmoestuinen en initiatieven van inwoners die vanuit eigen ervaring met problemen, anderen willen helpen. Benut hierbij social media.
 • Check of het aanbod van welzijn, sport- en culturele organisaties nog steeds goed aansluit bij de behoeften van burgers in de wijk en bijvoorbeeld ook (allochtone) jongeren
  bereikt. Laat jongeren zelf aan het woord over welke activiteiten en voorzieningen in hun ogen bijdragen aan een fijne leefomgeving.
 • Betrek cliënten, familie (mantelzorgers) en vrijwilligers bij het formuleren van een visie op ondersteuningsmogelijkheden als respijtzorg, en maak die onderdeel van het beleid.
 • Maak voor gezondheidsbevordering gebruik van de sociale omgeving. Kinderen kopiëren gezond eetgedrag, zoals minder eten en gezondere producten eten. Werk samen met
  scholen en ouders om die gezonde sociale omgeving te creëren.
 • Doe mee met De Week tegen Eenzaamheid, onderdeel van de bewustwordingscampagne die Coalitie Erbij het hele jaar door voert om kennis en kunde rond eenzaamheid te verbreden en delen. Coalitie Erbij kan ook lokale conferenties Samen tegen eenzaamheid organiseren waarbij wordt toegewerkt naar een concreet plan van aanpak.

Meer over

Thema
Type