Praktijkvoorbeeld - 4 maart 2020

Succesvol project? Laat je resultaten zien!

In de gemeente Vaals lopen veel projecten die de gezondheid van kwetsbare mensen moeten verbeteren. Een aantal is succesvol. Maar hoe zorg je dat die projecten blijven bestaan én een vaste plek krijgen binnen de gemeente en het gemeentebeleid?

Laten zien wat jouw programma oplevert, is heel belangrijk voor het vervolg. Monitoren en evalueren dus. In Vaals hebben ze dit op een succesvolle manier aangepakt. We lichten 2 projecten toe en laten zien hoe ze een vervolg kunnen krijgen.

Uit het project ‘Kansen voor Kinderen’ is onder andere ‘een ruilwinkel’ voortgekomen. Dit is een plek om samen te werken, te leren en te ontmoeten. Hier kunnen mensen spullen en diensten ruilen. Mensen met een beperking of die moeilijk een baan vinden, doen er werkervaring op. De Ruilwinkel heeft 1.100 leden en ruim dertig vrijwilligers die helpen in de winkel.

Nieuwe functie: de Beweegmakelaar

De functie van Beweegmakelaar is in het leven geroepen om kwetsbare inwoners met gezondheidsproblemen letterlijk in beweging te krijgen. Al snel bleken bij hen ook andere problemen te spelen. Problemen die je niet met bewegen alleen kan oplossen. Mensen moesten meer zelfstandig en zelfredzaam worden en hadden hulp nodig bij het opbouwen van een groter sociaal netwerk. Daardoor verbreedden de taken van de Beweegmakelaar.

Inmiddels heeft de gemeente ervoor gezorgd dat het team is uitgebreid. De Beweegmakelaars proberen samen met de inwoners de problemen op te lossen. Alleen als de problemen te groot zijn, en er hulp nodig is van andere organisaties, komt de consulent van de gemeente in beeld om mensen door te verwijzen.

In de afgelopen jaren hebben veel mensen de weg naar de Beweegmakelaar gevonden. Het project is inmiddels afgerond. Er komt een evaluatie om te bepalen hoe de gemeente hiermee verder gaat.

Kansen voor alle kinderen

Het project ‘Kansen voor Kinderen’ is gericht op gezinnen met weinig inkomen. Hulpverleners werken samen met deze gezinnen om hun situatie te verbeteren en hun zelfredzaamheid te vergroten.

Uit dit project is onder andere ‘een ruilwinkel’ voortgekomen. Dit is een plek om samen te werken, te leren en te ontmoeten. Hier kunnen mensen spullen en diensten ruilen. Mensen met een beperking of die moeilijk een baan vinden, doen er werkervaring op. De Ruilwinkel heeft 1.100 leden en ruim dertig vrijwilligers die helpen in de winkel.

Resultaten laten zien

Deze twee projecten dragen bij aan de verbetering van de situatie van kwetsbare inwoners. Het is nu belangrijk om dit ook te bewijzen. Zeker nu er tekorten zijn in het sociaal domein willen Bestuur en Raad de resultaten weten. Leveren we de steun die nodig is, zijn de klanten tevreden en hoe hoog zijn de kosten?

Hierbij zijn positieve cijfers alleen niet voldoende. Het verhaal moet aan alle kanten kloppen. Daarnaast is het belangrijk dat het Bestuur bereid moet zijn om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen.

Welke gegevens hebben we?

Het klantenbestand van de Beweegmakelaar gaf waardevolle informatie over wie er gebruik maakt van deze dienst. Daarnaast hield de gemeente interviews met klanten met een bijstandsuitkering. Dit gaf inzicht in wat helpt en wat niet. Bijna alle klanten gaven aan meer mee te doen in de samenleving en meer sociale contacten te hebben. Een deel was zelfs weer aan het werk. Daardoor verminderden de kosten verminderen voor de uitkeringen.

Uit het onderzoek bleek ook dat het zorg-en welzijnsnetwerk sterk was, maar het armoedenetwerk niet. Hier is dus werk aan de winkel. Tot slot is er ook onderzoek gedaan om aan te tonen dat extra investering in uren van de Beweegmakelaar extra resultaten en besparingen oplevert.

Bij het project Kansen voor Kinderen onderzocht de gemeente wat de ruilwinkel oplevert voor bezoekers en vrijwilligers. En wat de mensen ruilen met elkaar. Daaruit is af te leiden of de winkel echt de gezinnen in armoede bereikt. Verder gaat een onderzoeker een keer in de drie maanden kijken in de winkel. Ook zijn  er eens in het half jaar interviews met vrijwilligers. Dan vraagt de onderzoeker naar hun taken in de winkel, wat het werk voor hen betekent, wat moeilijk is en hoe hun gezondheid is.

Alle gegevens samen zijn nodig om de projecten goed te monitoren en te evalueren. Uiteindelijk wil Vaals dat de situatie van kwetsbare mensen blijvend verbetert. Deze projecten dragen daaraan bij en passen in het gemeentebeleid.

Tips

  • Zorg voor monitoring en evaluatie van projecten;
  • Lever concrete cijfers;
  • Houd interviews met de mensen om wie het gaat. Dat levert waardevolle gegevens op.
  • Deel de belangrijkste gegevens van het project in een netwerk van hulpverleners  en vrijwilligers. Vertel wat er is bereikt. Hierdoor krijg je bredere steun voor je project.