Praktijkvoorbeeld - 9 mei 2020

Voel je goed! Laaggeletterden werken aan een gezonder gewicht

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit is 18% van de totale bevolking. Informatie over gezondheid is vaak beschikbaar in de vorm van folders, websites, formulieren en bijsluiters. Daarom is het belangrijk dat instanties, die mensen helpen bij het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden, ook rekening houden met personen die moeite hebben met lezen en schrijven. En hun aanbod daarop aanpassen. Een mooi voorbeeld daarvan is de aanpak ‘Voel je goed!’, van Stichting Lezen en Schrijven. Via Voel je goed! werken lager opgeleide laaggeletterden aan een gezonder gewicht.

De stap naar een gezonder gewicht is makkelijker is als je beter kunt lezen en schrijven. Dit helpt om informatie over gezonder leven beter te kunnen opnemen en toepassen. Met dit uitgangspunt is in ongeveer dertig gemeenten de aanpak  ‘Voel je goed!’ opgestart.

Voel je goed! krijgt de erkenning ‘Goed onderbouwd’ van het RIVM. Voel je goed! staat op de website en de interventiedatabase Gezond Leven van het RIVM en wordt extra onder de aandacht gebracht door het RIVM.

Voel je goed!

Het idee achter de aanpak is dat de stap naar een gezonder gewicht makkelijker is als je beter kunt lezen en schrijven. Dan begrijp je informatie over gezonder leven beter en kun je de informatie ook beter toepassen. De deelnemers worden geworven door partners van Stichting Lezen en Schrijven. De deelnemers hebben ongeveer vijf consulten met een diëtist, die op de hoogte is van hun beperkte taalvaardigheden.

Daarnaast worden er in de buurt 20 groepslessen gegeven door vrijwilligers. Een keer in de week komt een groepje samen en wordt er een thema besproken. Onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld de Schijf van Vijf, de Beweegrichtlijn, motivatie, het stellen van doelen, het geven van het goede voorbeeld aan je kinderen, etc. Ook bewegen deelnemers tijdens de les. Voel je goed! is mede mogelijk gemaakt door FNOLidlAchmeaIpskamp Printing en Fonds Taal maakt gezonder.

Voel je goed! Zoetermeer

Inmiddels doen ongeveer 30 gemeenten mee aan Voel je goed! Eén van die gemeenten is Zoetermeer, die al met 30 deelnemers aan de pilot meedeed. Voel je goed! kon in 2019, na de pilot, gefinancierd worden met Gezond in de Stad (GIDS)-gelden. De uitvoering van Voel je goed! ligt in Zoetermeer bij Stichting Piëzo, een maatschappelijke welzijnsstichting, en diëtisten van Goudenhart.

Een lokale projectleider van Voel je goed! wierf volwassenen in de verschillende centra van Piëzo. Vaak via het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst, waarvoor bezoekers persoonlijk werden uitgenodigd door de sociaal cultureel werkers die deze centra leiden en de bezoekers kennen. In Zoetermeer sloeg de interventie vooral aan bij vrouwen met kinderen, die uiteenlopende gezondheidsproblemen hebben en veel behoefte hebben aan laagdrempelige informatie over voeding, gezondheid en leefstijl.

Resultaten in Zoetermeer

  • De deelnemers voelen zich gezonder en wegen minder.
  • De deelnemers hebben het gevoel dat ze zelf iets te kunnen doen aan een gezonder gewicht en gezondheidsproblemen. Het helpt hen de regie over hun gezondheid te nemen.

Hoe nu verder?

Ondanks de goede resultaten is de kans groot dat Voel je goed! niet gecontinueerd wordt in de gemeente Zoetermeer. Dat heeft vooral met een gebrek aan financiële middelen te maken.

Tips

  • Stap 1 is de samenwerking vinden met diëtisten voor de deskundige persoonlijke begeleiding.
  • Stap 2 is de werving en training van vrijwilligers die de groepsbijeenkomsten begeleiden.
  • Stap 3 is de aanpak onder de aandacht brengen van potentiële deelnemers.
  • Doseer en herhaal informatie in de groepslessen. Gebruik naast taal ook veel gebaren en tekeningen.
  • Voor veel deelnemers is het een grote stap om met anderen over deze onderwerpen te praten. Uiteindelijk zorgt het delen van verhalen voor onderling vertrouwen in de groep.