Sociaaleconomische statusscores van wijken en buurten in beeld

De verschillen in gezondheid, welzijn en opleiding in wijken en buurten zijn soms groot. Gemeenten werken samen met regionale en lokale partners aan het terugdringen van die verschillen, zeker in kwetsbare wijken. Voor die aanpak hebben zij betrouwbare informatie nodig. Het CBS heeft die gegevens per huishouden in onderlinge samenhang op wijk- en buurtniveau in kaart gebracht.

Het gaat over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname. Deze ‘Sociaal Economische Status (SES-)scores’ vormen waardevolle informatie voor gemeenten, beleidsmakers en onderzoekers die werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Sociaaleconomische statusscores

Vier jaar geleden stopte het Sociaal Cultureel Planbureau met het in kaart brengen van dit soort cijfers. In het veld werd het kennishiaat duidelijk voelbaar. Aldien Poll, strategisch adviseur bij Pharos: “Op het dashboard over gezondheidsachterstanden ontbrak ineens relevante informatie. Wij hebben dat bij het ministerie van VWS aangekaart. VWS heeft toen bij het CBS gevraagd om de berekening van SES-scores verder te ontwikkelen.”

Kansengelijkheid vergroten

Voor de analyse werd een team samengesteld. Naast het CBS waren daarin ook het ministerie van VWS, de VNG, enkele gemeenten, het RIVM, Pharos, de GGD-GHOR, het SCP en de Erasmus Universiteit vertegenwoordigd. Een combinatie van wetenschap, kennisinstellingen, landelijke en regionale beleidsmakers dus. “SES-scores maken het makkelijker om regionaal en lokaal effectief beleid te ontwikkelen en om kansengelijkheid te vergroten,” zegt CBS-onderzoeker Jan Mol. Deze scores worden ook veel gebruikt als verklarende variabele in onderzoeken naar verschillen tussen wijken op het gebied van leefbaarheid, brede welvaart, participatie, welzijn, gezondheidsverschillen, gebruik van gezondheidsvoorzieningen, onderwijs, gedrag en leefstijl.

Je vindt de SES-scores per wijk en buurt hier.