"Een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden richt zich op de vijf sporen waarbij de acht pijlers de aanpak effectiever maken."

Sporen

 • Fysieke omgeving

  De inrichting van de leefomgeving (school, werk of wijk) kan gezondheid bevorderen, maar ook beperken.
 • Gedrag & vaardigheden

  Het is belangrijk dat burgers zich bewust zijn hoe zij hun gezondheid kunnen behouden of verbeteren. Daarvoor zijn zowel kennis- als gezondheidsvaardigheden nodig.
 • Participatie

  Actief meedoen in de samenleving (betaald- of vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding of anderszins), maakt mensen gezond en andersom.
 • Preventie & zorg

  Goede preventie en zorg is een randvoorwaarde voor gezondheid. Samenwerking tussen preventie, zorg en welzijn en tussen gemeenten en zorgverzekeraars is daarbij van belang.
 • Sociale omgeving

  Het sociale netwerk beïnvloedt gedrag, gevoel van veiligheid en gezondheid. In een gezonde sociale omgeving wonen mensen veilig en is de samenhang in de buurt groot.

Pijlers

 • Bestuurlijke betrokkenheid

  Draagvlak bij wethouders voor de lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden, is voorwaarde voor een succesvolle aanpak en het borgen ervan.
 • Burgers zijn hoofdrolspelers

  Betrek de burgers binnen de gemeenten en wijken, ga met ze in gesprek over wat zij belangrijk vinden en versterk hun eigen rol en initiatieven.
 • Differentiatie is essentieel

  Dé burger, dé wijk en dé gemeente bestaan niet. Vermijd het one size fits all-denken en laat interventies altijd aansluiten bij de eigen gemeente, wijken en burgers.
 • Monitoren voortgang en resultaten

  Door te monitoren krijgt u inzicht in effecten van activiteiten en het proces. Zo kunt u verbeteringen aanbrengen, ook tussentijds. Hiervoor zijn heldere doelen nodig.
 • Procesgerichte aanpak

  Benut de energie en motivatie van mensen en werk planmatig. Ga in dialoog met professionals, collega’s en burgers en maak afspraken over samenwerken, monitoren en evalueren.
 • Publiek & privaat

  Samenwerking tussen publieke en private (PPS) partijen levert veel op. Het uitgangspunt is een gezamenlijk doel waarbij samenwerking meerwaarde oplevert voor elke partner en de maatschappij.
 • Sociale marketing op alle niveaus

  Met sociale marketing krijgt u inzicht in wat uw doelgroep motiveert en waarvoor zij in actie komen. Zo kunt u activiteiten beter laten aansluiten bij de motivaties en mogelijkheden van doelgroepen.
 • Synergie circuits

  Laat de werelden van preventie en zorg, eerste lijn en sociale wijkteams, werk en inkomen, ruimtelijke ordening, onderwijs, sport en bewegen elkaar versterken.

Gezondheidsrisico's

 • Alcohol

  Alcoholgebruik verhoogt het risico op ziekten, ongevallen en psychische problemen en heeft veel ongewenste sociale en economische gevolgen zoals o.a. overlast, geweld en arbeidsverzuim.
 • Drugs

  Drugsgebruik kan leiden tot veel problemen op het gebied van gezondheid, maar ook in de omgeving (huiselijk geweld en overlast).
 • Overgewicht

  Overgewicht komt vaker voor bij mensen met een lagere opleiding en draagt als risicofactor bij aan gezondheidsverschillen. Het stimuleren van gezonde voeding als bewegen is hierbij belangrijk.
 • Psychische problematiek

  Depressie en angststoornissen zijn één van de meest voorkomende vormen van psychische problematiek met hoge ziektelast. Het versterken van het mentaal vermogen heeft hierbij effect.
 • Roken

  Roken is de belangrijkste te vermijden oorzaak van ziekte en sterfte. Ruim één achtste van de totale ziektelast in Nederland is toe te schrijven aan roken.

Gezondheidsachterstanden

 • Gezondheidsachterstanden

  Goede gezondheid is in Nederland niet gelijk verdeeld onder de bevolking. Mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding, leven gemiddeld korter dan mensen met een hoge opleiding.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen