Instrument - 20 april 2022

Wonen, een stevige basis voor gezondheid – Inspiratieboek voor woningcorporaties en gemeenten

In wijken met veel corporatiewoningen wonen relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Gezond wonen en leven is voor veel van deze bewoners niet vanzelfsprekend. Woningcorporaties kunnen op verschillende vlakken bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. In dit inspiratieboek laten we zien hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en welzijnsorganisaties, werken aan een betere gezondheid en welzijn van hun huurders.

Open

Laatste update:
24 februari 2024

Goed, veilig en gezond wonen is belangrijk voor een gezond leven. Het is dan ook logisch dat gezond wonen inmiddels stevig op de agenda staat. Zeker in kwetsbare wijken en buurten. De gemeente is verantwoordelijk voor de lokale aanpak van gezondheidsverschillen. Ook woningcorporaties kunnen hieraan bijdragen. Dankzij de wijziging van de Woningwet per 1 januari 2022 zijn er nu mogelijkheden om dat te doen. Gemeenten en woningcorporaties kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Brede en samenhangende aanpak

Dit boek biedt inspiratie voor woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties voor de invulling van hun integrale gezondheidsaanpak. Je vindt in dit inspiratieboek:

 • Aanknopingspunten voor een brede en samenhangende aanpak rond goed, veilig en gezond wonen, met aandacht voor de achterliggende oorzaken voor de gezondheidsverschillen.
 • Beschrijving hoe de samenwerking en prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties kunnen worden ingevuld.
 • Voorbeelden van hoe je als woningcorporatie, samen met gemeenten en welzijnsorganisaties, invulling kunt geven aan de vijf factoren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die het verschil maken bij de aanpak van gezondheidsverschillen:
  • inkomens- en bestaanszekerheid
  • leefomstandigheden
  • sociaal en menselijk kapitaal
  • werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden

Deze publicatie draagt bij aan een breder begrip, een gezamenlijke visie, of nieuwe afspraken over mogelijke inzet van woningcorporaties bij gezondheidsaanpak. Of tot het beter verbinden van al bestaande activiteiten met extra aandacht voor gezondheid.

Integrale gezondheidsaanpak in de wijk

De tweedeling in de samenleving, ook op gezondheid, was in 2021 aanleiding voor vijftien burgemeesters om een manifest te sluiten. In de oproep Kom op voor de meest kwetsbare gebieden (G40-Stedennetwerk, 2021) vroegen zij om duurzame financiering voor een integrale aanpak van deze wijken. Gemeenten bekrachtigden hun inzet om gezondheidsverschillen tegen te gaan in de propositie De winst van het sociaal domein (VNG, Divosa, 2021). Hierin staan het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven als opgaven centraal. En ook tijdens de Aedes lezing in maart 2022 vroeg SER-voorzitter Mariëtte Hamer aandacht voor dit onderwerp. De rol van woningcorporaties in relatie tot gezondheid werd nog een keer benadrukt.