Verkenning aanpak gemeenten “gezonde start”

Er is momenteel veel aandacht voor een gezonde start van kinderen. Dat is niet voor niets; een kind met een goede start heeft meer kans op een goede gezondheid, op een optimale deelname aan onderwijs, en participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Door in te zetten op een kansrijke start draagt de gemeente dan ook bij aan het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Verkenning

GezondIn wil gemeenten op maat kunnen ondersteunen wanneer het gaat om een gezonde start in hun gemeente. Daarom voerden we in 2018 een verkenning onder de GIDS-gemeenten uit. Hierin hebben we gekeken naar hun vragen en behoeften rond dit thema.

We stuurden alle GIDS gemeenten een korte vragenlijst om na te gaan of de gemeente aandacht besteedt aan het thema gezonde start, en bereid is om daarover met ons in gesprek te gaan. We kregen daarop zo’n 60 reacties. Wat blijkt; een groot deel van de gemeenten is actief op het thema gezonde start. Sommigen al meerdere jaren, anderen pas recent, of in beperkte mate.

Met 16 gemeenten is verder gesproken over hun aanpak, vragen en behoeften. Alle betrokken gemeenten geven aan stappen te willen zetten. Zij hebben stevige ambities om het thema nog beter op de kaart te zetten, en daadwerkelijk bij te dragen aan een gezonde start. De belangrijkste ambities zijn;

  • Meer samenhang in de aanpak;
  • Verbetering en verbreding van de samenwerking, zowel intern als extern;
  • Maatwerk leveren en doelgroepen beter bereiken.

De gemeenten hebben behoefte aan de volgende ondersteuning:

  • Onderlinge uitwisseling en praktijkvoorbeelden;
  • Ondersteuning bij monitoring & evaluatie;
  • Advies bij de te nemen stappen om tot een goede aanpak te komen;
  • Versterking van de samenwerking;
  • Inzicht in de rol van de gemeente en het bereiken van de doelgroep.

Daarnaast is men op zoek naar een overzicht van werkzame interventies en hoe deze lokaal in te zetten.

Vervolgens zijn de meest voorkomende vragen en behoeften in focusgroepgesprekken verder doorgesproken met gemeenten. Ook is begin dit jaar op basis daarvan een plan van aanpak gemaakt. Hierin lichten we toe hoe we advies en kennis in samenwerking met andere landelijke organisaties en gemeenten op de door de gemeenten genoemde thema’s uit gaan werken. Zo verschijnt er binnenkort een themadocument met informatie, tips en voorbeelden van wat een gemeente kan doen voor een gezonde start. Hierin zijn de vragen van gemeenten uit de verkenning meegenomen. Ook werken we met gemeenten aan regionale en lokale werksessies rond thema’s als M&E, het bereiken van de doelgroep, en beschrijven we praktijkvoorbeelden. Dit doen we i.s.m. het nieuwe Stimuleringsprogramma Lokale coalities Kansrijke Start, Erasmus MC en DRIFTDaarnaast loopt er in 6 gemeenten een verdiepend onderzoek. Inzichten daaruit worden uiteraard ook gedeeld.

Wil je meer weten? Dan kun je mailen naar Hanneke van Zoest via h.vanzoest@pharos.nl.