Amsterdam Zuidoost maakt weinig gebruik van preventieaanbod

Het preventieaanbod in Amsterdam Zuidoost sluit niet goed aan bij de behoeften en leefomstandigheden van de bewoners. Inwoners met een laag inkomen maken nauwelijks gebruik van dit aanbod. Pharos heeft voor de gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis onderzocht hoe het preventieaanbod kan worden verbeterd, zodat het passender en toegankelijker wordt.

Pharos doet de volgende aanbevelingen:

  1. Breng zoveel mogelijk het persoonlijke contact terug in de professional-cliënt relatie
  2. Initieer en faciliteer netwerkvorming, waarbij professionals uit het sociale domein en de zorg elkaar direct kunnen vinden en informatie kunnen uitwisselen
  3. Verbeter de communicatie en informatie over het preventie- en het zorgaanbod richting bewoners en zorg dat gevoelens van angst en onzekerheid over mogelijke kosten worden weggenomen
  4. Stel als gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis criteria vast voor inkoop en subsidie
  5. Werk binnen de gemeente vanuit de beleidsterreinen Werk en inkomen en Zorg en Ondersteuning samen voor deze doelgroep
  6. Investeer in preventie op wijkniveau (en niet op stadsniveau) en verstevig, verrijk en verbind de krachten die al in de wijk aanwezig zijn onder de inwoners

Lees meer

Het hele bericht lees je hier.

Meer informatie over de gemeentepolis vind je hier.