Blog door Aldien Poll

Huisartsenbekostiging en Gemeentepolis

Vroeger was alles duidelijk: de zorgverzekeraar betaalde de zorg en de gemeente betaalde (collectieve) preventie.

Na de decentralisaties is het landschap heel anders geworden: verzekeraars vergoeden stukjes preventie en gemeenten vergoeden  zorg. Nu het stof van de decentralisatie is neergedaald zien we steeds meer samenwerking. Eerst op het niveau van bestuurders, er werden convenanten getekend. Nu op het niveau van inkopers, er worden contracten getekend. Bijvoorbeeld over de inzet van GGZ in de eerste lijn, of over Respijtzorg met betrokkenheid van huisartsen of Welzijn op recept.

Meer kansen

En er komen nog meer kansen aan.  Zoals de nieuwe huisartsenbekostiging en de gemeentepolis.

Huisartsenbekostiging

De nieuwe huisartsenbekostiging maakt het mogelijk om professionals uit het sociale domein en uit het zorgdomein intensiever te laten samenwerken. Er komen bijvoorbeeld aparte tarieven voor ‘regioplannen’ waar gemeenten en verzekeraars de komende jaren samen invulling aan kunnen geven.  Als de gemeenten niet betrokken zijn bij de plannen worden de contracten voor de nieuwe tarieven niet getekend. Er ligt dus een verantwoordelijkheid voor de gemeenten om mee te denken in de organisatie van de eerste lijn!

Gemeentepolis

Ook de gemeentepolis is een ‘instrument’ waar gemeente en zorgverzekeraar heel goed samen in optrekken. Eerst alleen vanuit het perspectief van armoede bestrijding (als polis voor sociale minima vanuit Werk en Inkomen met dekking van eigen risico of eigen bijdragen), nu vanuit het perspectief van armoede én gezondheid: niet alleen de financiële tegemoetkomingen worden via de polis geregeld, maar ook specifieke zorgprogramma’s om de gezondheid te bevorderen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie of de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Vanuit Gezond in… denken we dat deze twee ontwikkelingen, nieuwe huisartsenbekostiging en de gemeentepolis, een goeie rol kunnen spelen in het verminderen van gezondheidsachterstanden. Omdat het voor velen onbekende materie is hebben we er twee ‘themadocumenten’ over geschreven. Deze zijn te vinden hier te vinden: Gemeentepolis en Huisartsenbekostiging.

Mochten er meer vragen over zijn dan kun je contact opnemen met Aldien Poll:

T: 06 22660805, E: a.poll@pharos.nl